Ogłoszenia

 

Praca !

brak ofert

Wolne lokale mieszkaniowe

                 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” w Kowarach przy ul. Leśnej 2 A ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Nadrzecznej 10 w Karpaczu wraz z udziałem we współwłasności gruntu i budynku.

Przedmiotowy lokal o pow. 37,99 m kw. usytuowany jest na III piętrze i składa się z  2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z  wc i  przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica.

Lokal przeznaczony jest do generalnego remontu.

 

Cena wywoławcza wynosi 260 000 zł.

 

Wadium w wysokości 5%  ceny wywoławczej, tj. kwotę 13 000 zł należy wpłacić na konto spółdzielni 

27 1020 2124 0000 8202 0007 0946 w terminie do dnia 27 listopada 2023r.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa odrębnej własności lub przepadnie na rzecz Spółdzielni, gdy oferent, który wygra przetarg będzie uchylał się od sfinansowania transakcji w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Pozostałym oferentom Spółdzielnia zwróci wadium w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Leśnej 2A w Kowarach do dnia 28 listopada 2023 roku z zaznaczeniem na kopercie „ Oferta na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Nadrzecznej 10 w  Karpaczu”.

 

Komisja Przetargowa dokona rozstrzygnięcia przetargu w dniu 29 listopada 2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

 

Oferty winny zawierać dane oferentów ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy ), oferowaną cenę za przedmiotowy lokal, nie niższą niż cena wywoławcza, potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium, datę i czytelny podpis.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności ponosi nabywca lokalu.

 

Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się po uprzednim ustaleniu terminu z Administratorem Spółdzielni pod nr telefonu 75 64 74 777.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.