R E G U L A M I N

porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „POD ŚNIEŻKA” w Kowarach


 

I. PRZEPISY OGÓLNE

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków (Art. 3 Ustawy - Prawo spółdzielcze).

Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedla oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

Przepisy regulaminu określają obowiązki służb etatowych Spółdzielni, użytkowników lokali oraz wszystkich mieszkańców osiedla w zakresie:

 • ochrony budynków i lokali,

 • bezpieczeństwa pożarowego,

 • korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku,

 • utrzymania czystości i porządku,

 • utrzymania spokoju i dobrych stosunków sąsiedzkich,

 • instalowania anten zewnętrznych,

 • parkowania pojazdów,

 • podstawowych form kontaktów, informacji i zgłoszeń między Spółdzielnią a użytkownikami lokali.

Użytkownicy lokali odpowiedzialni są w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale lub czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywające.

§ 1

 1. Przydzielony członkowi lokal może być używany wyłącznie na cele określone w przydziale lub w umowie.

 2. Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

§ 2

II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH

Obowiązkiem każdego członka, właściciela lub najemcy, osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego - zwanych użytkownikami lokalu jest natychmiastowe zgłaszanie w Administracji Spółdzielni zauważonych awarii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub jego otoczeniu (np. pęknięcia i zatory rur, zacieki na sufitach itp.) bez względu na przyczynę ich powstania oraz na to, kogo koszt naprawy będzie obciążał.

§ 3

 1. Wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Spółdzielni jest surowo zabronione.
 2. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych, anten CB, krótkofalowych i innych instalacji (internetowych) jest dozwolone przez osoby do tego uprawnione, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni. Wysokość opłat za korzystanie z powierzchni budynku, na której zamontowana jest antena będzie ustalona przez Spółdzielnię i zawarta w umowie. Ewentualne szkody spowodowane w poszyciu dachowym z powodu niewłaściwego montażu urządzeń oraz braku konserwacji ponosi użytkownik ww. urządzenia.

§ 4

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu w lokalu mieszkalnym należy natychmiast zamknąć kurki przy gazomierzu, po czym zawiadomić Spółdzielnię lub Pogotowie Gazowe.

§ 5

 1. Celem zapobieżenia marnotrawstwu energii elektrycznej nie należy pozostawiać w piwnicach, na korytarzach piwnicznych, suszarniach, wózkowniach zapalonych świateł.
 2. Zabrania się blokowania wyłączników oświetleniowych klatek schodowych materiałami powodującymi awarie automatów oraz straty energii elektrycznej.
 3. Zabrania się wykonywania dodatkowych podłączeń elektrycznych i wodociągowych do boksów piwnicznych i mieszkań bez zgody Zarządu Spółdzielni. Wszelkie stwierdzone przypadki będą likwidowane przez służby administracyjne na koszt użytkownika, bez zapowiedzi i odszkodowania.

§ 6

III. UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W BUDYNKACH ORAZ ICH OTOCZENIU

 1. Do obowiązków służb etatowych Spółdzielni należy utrzymywanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym ( art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane).
 2. Do obowiązków mieszkańców należy utrzymywanie mieszkania w należytym stanie czystości i higieny.
 3. Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w budynku oraz na zewnątrz budynku.
 4. Zabrania się wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, odpadów, niedopałków itp.
 5. Zabrania się wystawiania worków ze śmieciami, obuwia itp. na korytarzach, klatkach schodowych i w piwnicach.
 6. Zabrania się wrzucania do muszli ustępowych śmieci, waty, kości, szmat, zapałek itp.
 7. Śmieci i odpadki należy wynosić do śmietnika przynależnego do danej nieruchomości. W przypadku zanieczyszczenia pomieszczeń ogólnego użytku lub terenu zewnętrznego lokator zobowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć miejsce zanieczyszczone.
 8. Zgodnie uchwałami Rad Gmin użytkowników lokali, właścicieli oraz najemców lokali obowiązuje wyłącznie sortowanie odpadów i wrzucania ich do odpowiednich pojemników selektywnych na danej nieruchomości.
 9. Gruz budowlany oraz ramy okienne użytkownik lokalu ma obowiązek wywiezienia na własny koszt i we własnym zakresie na wysypisko.
 10. Przedmioty wielkogabarytowe będą usuwane z terenu posesji w terminach podanych przez Administrację Spółdzielni.
 11. Zabrania się trzepania dywaników, wycieraczek i worków od odkurzaczy w korytarzach i piwnicach w budynku.
 12. Użytkownicy lokali przeprowadzający remonty lokali, zobowiązani są do systematycznego sprzątania zanieczyszczeń w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w budynku oraz terenów zewnętrznych spowodowanych prowadzonymi remontami do czasu ich zakończenia, pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie na zewnątrz w miejscach na ten cel wyznaczonych w godz. 8.00 - 20.00. Zabrania się trzepania i czyszczenia dywanów pościeli itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien.

§ 8

 1. Opiekę nad trawnikami, krzewami i drzewami sprawują służby etatowe Spółdzielni.
 2. Wszyscy mieszkańcy osiedla mają obowiązek poszanowania terenów rekreacyjnych i zielonych, a także reagowanie na akty wandalizmu.
 3. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie niszczyła elewacji, położonych niżej okien, balkonów i mienia sąsiadów.
 4. Na balkonach i loggiach zabrania się przechowywania przedmiotów oszpecających wygląd domu.

§ 9

IV. PRANIE I SUSZENIE

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju sąsiadów.
 2. Po zakończeniu korzystania z suszarni pomieszczenia te należy uprzątnąć. Z suszarni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.
 3. Suszenie prania powinno odbywać się w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach.
 4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione w pralni bądź suszarni.

§ 10

V. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

 1. W razie wybuch pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić Straż Pożarną, Komisariat Policji, osobę z telefonu Alarmowego 112 i Spółdzielnię.
 2. Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się w pomieszczeniach budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania, zabrania się zastawiania ich meblami, wózkami, rowerami, motocyklami itp. ze względu m.in. na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 3. Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach piwnicznych, korytarzach, klatkach schodowych na balkonach i loggiach materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących, środków chemicznych, materiałów wybuchowych i gazu w butlach.
 4. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, piwnicach, pomieszczeniach wspólnego użytku i grillowanie na balkonach jest zabronione.

 

§ 11

VI. PODSTAWOWE NORMY WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW

 1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc, poszanowanie mienia i spokoju.
 2. Dzieci powinny się bawić w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach. Za zachowanie się dzieci takie jak: brudzenie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń i instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni - odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 3. Na terenie osiedla (budynku) w godz. 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna polegająca na wyciszeniu urządzeń i sprzętów emitujących dźwięk do takiego poziomu, by nie zakłócało ciszy w budynku i jego obrębie. Zabrania się wykonywania głośnych, uciążliwych prac remontowych w lokalach poza godz. 8:00-18:00.
 4. W niedziele i dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.
 5. Zabrania się odtwarzania i wykonywania muzyki oraz prowadzenia rozmów powodujących zakłócenie spokoju sąsiadom.
 6. W okresie zimowym użytkownicy powinni zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła. W pomieszczeniach piwnicznych okienka w okresie zimowym należy zamykać.

§ 12

 1. Użytkownicy posiadający zwierzęta (psy, koty i inne) powinni zapewnić im odpowiednią opiekę, przestrzegać wymogów sanitarno - porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania mieszkańców i terenie spółdzielni, jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta w budynkach oraz na terenie osiedla.
 2. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Ze względu na bezpieczeństwo osób oraz możliwość wyrządzenia szkód, spuszczanie zwierząt ze smyczy na terenach osiedli jest zabronione.
 3. Wyprowadzanie zwierząt do piaskownic, oraz dokonywanie wymiany piasku przez właścicieli zwierząt w piaskownicach jest zabronione.
 4. Dokarmianie kotów i innych zwierząt w częściach wspólnych budynku jest zabronione.
 5. W budynkach mieszkalnych i na terenach zewnętrznych osiedla hodowla wszelkich zwierząt i ptactwa jest zabroniona.
 6. Zamykanie i pozostawianie zwierząt na balkonach, loggiach i pomieszczeniach wspólnych (korytarzach , piwnicach i suszarniach) jest zabronione.
 7. Karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych jest zabronione.
 8. W zakresie obowiązku:
  • rejestracji psów,
  • wnoszenia opłat,
  • szczepień ochronnych
   obowiązują Uchwały Rad Gmin
 9. Wszelkie nasadzenia drzew i krzewów w obrębie budynku bez zgody Spółdzielni jest zabronione.

 

§ 13

VII. PARKOWANIE POJAZDÓW

 1. Parkowanie wszelkich pojazdów reguluje ustawa - prawo o ruchu drogowym. Na terenach Spółdzielni dopuszcza się parkowanie w miejscach wyznaczonych przez Administrację.
 2. Parkowanie pojazdów na terenach zielonych, chodnikach i placach zabaw jest zabronione.
 3. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zabrania się dokonywania napraw pojazdów, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 4. Pozostawianie wyeksploatowanych pojazdów na terenie osiedla jest zabronione.
 5. Zabrania się ustawiania przyczep campingowych na parkingach.

§ 14

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik lokalu powinien zgłosić administracji osiedla nie później niż w okresie jednego miesiąca, zmiany w ilości osób z nim zamieszkujących.
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy dozorców, konserwatorów należy do kompetencji Administratorów i Zarządu Spółdzielni.
 3. Administratorzy informują mieszkańców o wydarzeniach w formie komunikatów wywieszonych na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynkach.

§ 15

 1. W stosunku do użytkowników lokali nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu - Zarząd Spółdzielni może stosować upomnienia wyrażone w formie pisemnej.
 2. W sytuacji złośliwego i uporczywego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może kierować do właściwych organów wnioski o ukaranie łącznie z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2020 z dnia. 24.02.2020r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Traci moc Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 16/2004 z dnia 25.10.2004r.

 

Aktualny: od 24.02.2020r.