Regulamin Obowiązków Spółdzielni i Członków

 

REGULAMIN

 

OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ Z CZŁONKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Regulamin opracowano w oparciu o:

 

- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Pod Śnieżką" w Kowarach,

 

- Ustawę z dnia 16 września 1982 r. „Prawo Spółdzielcze” (Dz.U.1995r nr 54, poz. 288 z póź. zm.)

 

- Ustawę z 15 grudnia 2000 „O spółdzielniach mieszkaniowych” (Dz.U. z 2001r. Nr 4 poz. 27 z póź. zm.)

 

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U 2000 nr 106, poz. 1126 z póź. zm.)

 

2. Regulamin stosuje się do rozliczenia użytkowników lokali spółdzielczych z tytułu:

 

- samodzielnego wykończenia mieszkań,

 

- świadczenia usług,

 

- zwalniania lokali spółdzielczych.

 

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pod Śnieżką" w Kowarach zaspokaja potrzeby swoich członków w zakresie usług remontowo - konserwacyjnych. Usługi te mogą być realizowane we własnym zakresie lub przez jednostki zlecone.

 

4. Naprawami są prace konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia wewnątrz lokali.

 

5. Zgłoszenia na wykonanie usług mogą być przyjmowane w formie:

 

- ustnej,

 

- telefonicznej,

 

- pisemnej.

 

Pracownik Spółdzielni przyjmujący zgłoszenie powinien zarejestrować je w dzienniku zgłoszeń, odnotować datę zgłoszenia oraz podać lokatorowi przypuszczalny termin realizacji usługi.

 

W przypadku zmiany ustalonego terminu poinformować o tym zgłaszającego.

 

6. Przy zgłoszeniach na usługi remontowe, których odpłatność ponosi lokator, wymagana jest forma pisemna.

 

7. Na usługi zaakceptowane przez Zarząd Spółdzielni, zlecający członek na wniosek Zarządu wnosi przedpłatę w wysokości 10% szacunkowej ceny usługi.

 

8. Przy realizacji usług pierwszeństwo mają naprawy związane z konserwacją mieszkań, takie jak: naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej.

 

9. Wykonanie i czas trwania usługi remontowo-konserwacyjnej potwierdza lokator własnym podpisem na karcie zlecenia.

 

10. Dokumentem stwierdzającym odbiór robót o wartości powyżej 2 krajowych przeciętnych płac jest protokół odbioru usługi podpisanej przez:

 

- zleceniodawcę,

 

- osobę nadzorującą,

 

- konserwatora.

 

Protokół powinien uwzględniać jakość wykonania usługi, wyszczególnienie stwierdzonych usterek oraz termin ich usunięcia.

 

11. W terminie 14-tu dni od daty odbioru robót nie później niż do 7dnia następnego miesiąca, Spółdzielnia powinna wystawić zleceniodawcy fakturę, powiadamiając go jednocześnie o terminie i sposobie zapłaty.

 

12. W przypadku nie uregulowania przez zleceniodawcę należności za wykonaną usługę w obowiązującym terminie, Spółdzielnia stosuje wezwanie do zapłaty oraz nalicza odsetki za zwłokę w uiszczaniu należności. Dalszy brak wpłaty należnej Spółdzielni stanowi podstawę dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

13. Okres dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych usług wynosi 3 lata. Po upływie tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu.

 

II . OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI.

 

  1. Do napraw, będących obowiązkiem spółdzielni zalicza się naprawy głównych przewodów instalacyjnych znajdujących się i wchodzących w zakres standardowego wyposażenia lokalu:

 

a. instalacja wodna: do zaworów czerpalnych, z wyjątkiem dolnopłuka, syfonów zlewozmywakowych, umywalkowych, wannowych, wodomierza oraz przyłączy wodnych do pieców gazowych,

 

b. instalacja kanalizacyjna: piony główne wraz z podejściami do syfonów i misek ustępowych oraz do syfonów wbudowanych w podłodze,

 

c. instalacja elektryczna: do gniazd wtykowych, wyłączników, punktów świetlnych (łącznie z kostką świecznikową), przycisków dzwonkowych z wyłączeniem zabezpieczeń topikowych,

 

d. instalacja gazowa: do urządzeń odbiorczych,

 

e. instalacja RTV jest własnością dostawcy i domofonowa: zgodnie z indywidualną umową (podpisaną z aktualnym dzierżawcą sieci zasobach w spółdzielni),

 

f. instalacja centralnego ogrzewania (wewnętrzna), za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych oraz zmian dokonanych przez członka.

 

2. Obowiązki ograniczone partycypowaniem w kosztach przez członka spółdzielni:

 

a. przy wymianie zaworów c.o. z głowicami termoregulacyjnymi, po okresie gwarancyjnym przy uszkodzeniach innych niż mechaniczne, spółdzielnia pokrywa koszt wymiany ,natomiast członek pokrywa koszt wymienianych elementów,

 

b. przy zgłoszeniu do wymiany stolarki okiennej drewnianej wbudowanej w czasie budowy budynku obowiązuje tylko forma pisemna. Realizacja partycypacji następuje po zakwalifikowaniu wymiany przez służby techniczne spółdzielni kolejno wg zgłoszeń w każdej nieruchomości w ramach środków przeznaczonych na wymianę stolarki okiennej określanych corocznie przez Radę Nadzorczą w planie remontowym odrębnie dla każdej nieruchomości, przy czym:

 

- 50% kosztów pokrywa członek spółdzielni

 

- 50% pokrywa spółdzielnia.

 

c. O ile członek spółdzielni dokona wymiany we własnym zakresie, przy zachowaniu zasad zgłoszenia, spółdzielnia przekaże na jego rzecz 50% kosztów wymiany, nie więcej jednak niż 50% kosztów wymiany wynikających z kalkulacji spółdzielni obowiązującej w roku zgłoszenia. Partycypowanie w kosztach dotyczy tylko stolarki wykonanej z drewna, typu Stolbud. Pierwszeństwo w wymianie mają członkowie wymieniający po raz pierwszy 1 okno, natomiast ilość okien powyżej jednego jest rozliczana (bez odsetek) kolejno w następnych latach w ramach wolnych środków z ustalonego limitu przez Radę Nadzorczą,

 

d. Wartość środków finansowych z funduszu remontowego, przeznaczonych na wymianę stolarki okiennej, określa corocznie Rada Nadzorcza, w planie remontowym. Kwota na wymianę stolarki okiennej obciąża nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni.

 

e. Przy sprzedaży mieszkania w okresie oczekiwania na zwrot środków za wymianę okien, członka wykreśla się z kolejki, gdyż wymiana stolarki powinna być uwzględniona w wycenie lokalu. W przypadku darowizny lub spadku na osoby nie zamieszkałe wspólnie z członkiem darczyńcę lub spadkodawcę wykreśla się z kolejki.

 

f. W przypadku darowizny, spadku na osoby zamieszkałe wspólnie z członkiem kolejka w oczekiwaniu na zwrot środków przechodzi na te osoby, a w przypadku zamiany lokali pomiędzy członkami wewnątrz spółdzielni, zwrot środków pozostaje przy lokalach przed zamianą.

 

g. Jeżeli w ciągu roku od złożenia podania o kwalifikacje okien do wymiany, wymiana nie nastąpi, członek wykreślany jest z kolejki i przed wymianą okien występuje ponownie o kwalifikację i po tym otrzymuje kolejne miejsce w kolejce. Dla osób, których to dotyczy w momencie wejścia zmiany w życie, po ich poinformowaniu do wykreślenia przewiduje się okres karencji 6 miesięcy.

 

h. Dla osób, które nabyły mieszkanie przewiduje się okres 2 letni okres oczekiwania na umieszczenie w kolejce po zwrot środków za pierwsze okno. Identyczny okres obowiązuje każdego członka do umieszczenia w kolejce do zwrotu za każde okno powyżej pierwszego w przypadku złożenie podania o wymianę po zakończeniu zwrotów za drugie i kolejne okna.

 

i. Dla członków, którzy do końca 2013r. wymienili okna i nie otrzymali zwrotu za stolarkę drewnianą wbudowaną podczas budowy budynku, dopuszcza się ich umieszczenia w kolejce (po złożeniu pisemnego wniosku), z datą złożenia wniosku po zwrot środków, na zasadach opisanych w podpunkcie h., wg kosztów ustalanych przez spółdzielnię w roku złożenia wniosku.

 

3. Naprawy wnętrz lokali nie zaliczone do obowiązków spółdzielni, obciążają członków spółdzielni, zajmujących te lokale.

 

Jako obowiązki szczególne ustala się:

 

a) malowanie sufitów i ścian, lub tapetowanie z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych użytych materiałów,

 

b) malowanie drzwi, okien (łącznie z zewnętrzną stroną), mebli wbudowanych, ścian i podłóg, środkami gwarantującymi właściwą konserwację,

 

c) zabezpieczenie przed korozją i pokrycie odpowiednią powłoką malarską grzejników c.o. i rur instalacyjnych,

 

d) malowanie balkonów i poręczy balkonowych,

 

Malowanie powierzchni zewnętrznych balkonów powinno być uzgodnione ze spółdzielnią,

 

e) naprawę łącznie z wymianą podłóg,

 

f) naprawę i wymianę urządzeń techniczno-sanitarnych: baterii, pryszniców, kranów czerpalnych, zlewów, zlewozmywaków, umywalek, muszli, sedesów, wanien, piecyków i term gazowych, term elektrycznych, zużytych uszczelek wzaworach czerpalnych i ustępowych spłuczkach ciśnieniowych. Zakres ten obejmuje również usuwanie zatkania przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych,

 

g) uzupełnianie ubytków tynku w ścianach i sufitach, za wyjątkiem wad konstrukcyjnych oraz powstałych w czasie wykonywania napraw będących wyłącznym obowiązkiem spółdzielni,

 

h) naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, łącznie z wymianą okuć, zamków, zamknięć oraz montaż nawiewników.

 

i) uzupełnianie oszklenia okien i drzwi,

 

j) pokrycie kosztów próby szczelności instalacji gazowej, po robotach naprawczych lub modernizacyjnych, w danym lokalu, powstałych z winy lokatora.

 

Członek spółdzielni w budynkach wyposażonych w instalację gazową na propan- butan odpowiada również za stan reduktora i elementów przyłączeniowych oraz ich legalizację i wymianę zgodnie z warunkami określonymi w Dz.U. nr 110 z 1995r z późniejszymi zmianami.

 

k) pokrycie kosztów termozaworów i podzielników kosztów, uszkodzonych lub zniszczonych mechanicznie z winy lokatora,

 

l) dokonywanie legalizacji, napraw lub wymiany wraz z elementami przyłączeniowymi, urządzeń pomiarowych zimnej i ciepłej wody,

 

m) naprawę, konserwację sprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów.

 

4. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu, powstałe z winy członka spółdzielni lub osób wspólnie z nim zamieszkałych, obciążają członka spółdzielni.

 

III. POZOSTAŁE ZASADY FINANSOWANIA NAPRAW.

 

1. Naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu, będących skutkiem niewykonania napraw należących do obowiązków spółdzielni, pokrywane są z funduszu remontowego spółdzielni. Nie dotyczy to przypadków uzyskania odszkodowania przez członka spółdzielni od instytucji prowadzącej działalność ubezpieczeniową.

 

2. Wszelkie obowiązki finansowe spółdzielni, wynikające z postanowień rozdziału II pkt.1. i pkt.2. realizowane są z funduszu remontowego spółdzielni w podziale na nieruchomości.

 

3. Naprawy wewnątrz lokalu, zaliczone do obowiązków członka spółdzielni, mogą być wykonane przez spółdzielnię, tylko za odpłatnością zamawiającego usługę, poza opłatami czynszowymi za używanie lokalu.

 

4. W odniesieniu do najemców lokali w budynkach spółdzielczych, zawarta między stronami umowa najmu, powinna określać:

 

- wysokość czynszu,

 

- obowiązki spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokalu,

 

- obowiązki najemcy w zakresie napraw wewnątrz lokalu.

 

IV. ROZLICZENIA FINANSOWE SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE

 

1. W razie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej po opróżnieniu lokalu wniesiony wkład mieszkaniowy zwaloryzowany wg aktualnej wartości rynkowej lokalu obejmującej stopień jego zużycia.

 

2. W razie wygaśnięcia własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej po opróżnieniu lokalu aktualną wartość rynkową tego prawa obejmującej stopień zużycia lokalu.

 

3. Koszty wyceny aktualnej wartości rynkowej ponosi zwalniający lokal.

 

 

 

V. DODATKOWE WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ.

 

1. Poprzez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się poniesione z własnych środków członków spółdzielni nakłady poczynione na ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkań, mające trwały charakter i podnoszące wartość użytkową mieszkania.

 

Za podstawowy zakres ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań, uznaje się:

 

- położenie podłóg z deszczułek drewnianych lub parkietu mozaikowego,

 

- zamontowanie mebli typowych, wbudowanych, związanych trwale z konstrukcją lokalu (np. pawlacz, szafa wnękowa),

 

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z przeznaczonych do tego materiałów,

 

2. Wszelkie przeróbki w mieszkaniu, związane z ponadnormatywnym wyposażeniem i wykończeniem lokalu, mające charakter trwały, muszą być wykonane zgodnie z normami dla danego rodzaju wyposażenia lub wykończenia.

 

Przed wprowadzeniem zmian w układzie funkcjonalnym lokalu, zmian konstrukcyjnych lokalu lub zmian w instalacjach wymienionych w rozdziale II pkt. 1 ( w tym ich zabudowa ) wymagana jest zgoda Zarządu Spółdzielni.

 

3. Dodatkowe wyposażenie mieszkań należy wykonać w taki sposób, aby zapewniony był swobodny dostęp do instalacji wymienionych w rozdziale II pkt.1. Inne wykonanie jest ryzykiem członka spółdzielni. Ewentualne uszkodzenia powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawartych w rozdziale II pkt.1. obciążają członka spółdzielni.

 

4. Wartość nakładów, o których mowa w rozdz. V pkt. 1 nie jest zaliczana na wkłady mieszkaniowe i budowlane.

 

5. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia mieszkań nie są uwzględniane przy przekształceniach prawa do lokalu

 

6. Rozliczeń z tego tytułu mogą dokonywać zwalniający i obejmujący lokal, składając w Spółdzielni, stosowne pisemne oświadczenie.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 22.03.2005r tj. od następnego dnia po podjęciu Uchwały Nr 4/05 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Pod Śnieżką" w Kowarach.

 

Za Radę Nadzorczą

 

Aktualny: po zmianie z dnia: 24.02.2014r