Regulamin Platformy Wymiany Informacji PWI

REGULAMIN

 

korzystania z aplikacji internetowej „Platforma Wymiany Informacji”

 

 

 

I. Postanowienia wstępne

 

Niniejszy regulamin został opracowany i przyjęty na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

 

II. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy przez nie rozumieć odpowiednio:

 

Usługodawca –Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Śnieżką” w Kowarach mieszcząca się przy ul. Leśnej 2A w Kowarach,

 

Użytkownik – każdy właściciel, najemca lub członek SM posiadający tytuł prawny do lokalu, który otrzymał ID oraz Hasło umożliwiające dostęp do PWI i rozpoczął korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

 

Platforma Wymiany Informacji” w skrócie PWI – aplikacja internetowa umożliwiająca Usługodawcy świadczenie usługi internetowej obsługi Użytkownika w zakresie przeglądu indywidualnej kartoteki lokalu.

 

Identyfikator Użytkownika w skrócie ID – ciąg znaków, stanowiących indywidualną nazwę Użytkownika, służący uzyskaniu dostępu do PWI, przypisany do konkretnego Użytkownika.

 

Hasło – ciąg znaków, stanowiących zabezpieczenie indywidualnego konta Użytkownika, stosowany podczas uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do PWI.

 

Usługa – usługa świadczona w ramach PWI.

 

 

 

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 

W ramach PWI Usługodawca umożliwia Użytkownikowi przegląd indywidualnej kartoteki lokalu, która zawiera kwoty naliczeń, rozliczeń i wpłaconych zaliczek. Dane będą aktualizowane okresowo.

 

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Warunki techniczne do korzystania z PWI: wymagany jest dostęp do Internetu oraz dowolna przeglądarka HTML5+JavaScript z rozdzielczością ekranu większą niż 800x600, ilością kolorów większą lub równą 265. PWI działa na przeglądarkach FireFox w wersji co najmniej 45 lub MS Internet Explorer w wersji 8 lub wyżej.

 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi uzyskanie dostępu do PWI poprzez wydanie Użytkownikowi indywidualnego ID oraz Hasła.

 3. Dla każdego Użytkownika jest przypisany jeden ID i jedno Hasło.

 4. Usługodawca przygotuje ID i Hasło oraz aktywuje dostęp do PWI po otrzymaniu podpisanego oświadczenia.

 5. Usługodawca przekaże ID oraz Hasło wyłącznie Użytkownikowi po przybyciu do biura Spółdzielni przy ul. Leśnej 2A w Kowarach i okazaniu dowodu tożsamości.

 6. W celu skorzystania z PWI należy wejść na stronę https://pwi.probit.com.pl/smpodsniezka lub na stronę www.smpodsniezka.pl i kliknięcie linku kierującego do PWI.

 

Po zalogowaniu istnieje możliwość zmiany Hasła. Każdorazowo kończymy przeglądanie konta przez wylogowanie.

 

 1. Warunkiem do korzystania z usługi PWI jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz podpisanie oświadczenia.

 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do PWI poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji – pisemnie lub drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom korzystanie z Usługi w sposób bezpieczny i uniemożliwiający dostęp osób trzecich przy wykorzystaniu technik zabezpieczeń odpowiednich dla tej Usługi.

 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprzez zabezpieczenie dostępu do Usługi indywidualnym ID i Hasłem.

 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym przy użyciu lub za pośrednictwem PWI.

 6. Użytkownik powinien należycie zabezpieczać swój ID i Hasło przed przypadkową utratą i dostępem osób trzecich. Ważne aby po zakończeniu korzystania z Usługi PWI Użytkownik wylogował się z systemu poprzez kliknięcie w polu Wyloguj.

 7. Korzystając z Usługi Użytkownik ponosi ryzyko związane z możliwością przypadkowej utraty ID i Hasła, a także ryzyko związane z ewentualnym nieuprawnionym uzyskaniem dostępu osób trzecich do PWI z powodu winy lub niedbalstwa Użytkownika.

 8. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp użytkownika do PWI w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z PWI w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uzyskania dostępu do PWI osób trzecich.

 9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że dostęp do PWI uzyskały inne, nieupoważnione osoby, a także o każdym przypadku utraty ID i Hasła oraz innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić, naruszyć bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania PWI albo świadczenia Usługi.

 

 

 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 

 

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące PWI Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy pisemnie lub drogą elektroniczną.

 2. Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 30 dni od daty zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji, a także powinny zawierać oznaczenie Użytkownika w celu identyfikacji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania, chyba, że powstanie konieczność uzupełnienia informacji i dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika. W takim przypadku termin rozpoznania reklamacji będzie liczony od dnia uzupełnienia reklamacji o dodatkowe informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.

 

 

 

IV. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 1. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej www.smpodsniezka.pl

 2. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie zapoznać się z Regulaminem i pobrać jego treść. .

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2018 r