Regulamin rozliczania kosztów GZM

 

 

 

REGULAMIN

 

W sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenie opłat za użytkowanie lokali.

 

§ 1

 

Zasady ogólne

 

1. Podstawą do wydatkowania środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, jest roczny plan finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

2. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych jest ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami:

 

- eksploatacji

 

- centralnego ogrzewania

 

- remontów

 

- podgrzania ciepłej wody

 

- różnic zimnej wody i odprowadzania ścieków

 

- wywozu nieczystości stałych

 

- konserwacji instalacji domofonowej

 

wg zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 

3. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych przeprowadza się w zakresie:

 

a) eksploatacji i remontów - w okresach rocznych odrębnie dla każdej nieruchomości,

 

b) centralnego ogrzewania raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego z końcem maja, przeprowadzeniu odczytów podzielników kosztów i dokonaniu indywidualnych rozliczeń przez firmę rozliczającą zgodnie z zawartą umową odrębnie dla każdego budynku,

 

c) podgrzania ciepłej wody– 2 razy w roku – w miesiącu czerwcu za I półrocze i w grudniu za II półrocze,

 

d) rozliczeń różnic zimnej wody i odprowadzenia ścieków po otrzymaniu faktury za różnice od dostawcy wody. W przypadku niewielkich różnic Zarząd może je rozliczać zbiorczo.

 

e) wywozu nieczystości stałych - w okresach rocznych odrębnie dla każdej nieruchomości,

 

f) konserwacji instalacji domofonowej – jednolicie dla każdego lokalu mieszkalnego, wg opłat wynikających z umowy zawartej z firmą dokonującą konserwacji.

 

§ 2

 

Fizyczna jednostka rozliczeniowa

 

1. Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych jest:

 

a) 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3a,

 

b) suma wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach oraz 1m2 (ryczałt) dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3b,

 

c) wskazanie wodomierza zimnej i ciepłej wody zainstalowanego w lokalu mieszkalnym do rozliczeń z dostawcą wody oraz osoba w przypadku różnic pomiędzy sumą wskazań liczników indywidualnych a wskazaniem licznika głównego dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3c i 3d,

 

d) osoba dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3e, oraz 1 m2dla rozliczeń nie indywidualnych (terenów spółdzielni),

 

e) lokal mieszkalny dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3f.

 

2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Należą do nich pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika takich jak: pokoje, kuchnia, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp., których wysokość jest nie niższa niż 2,20 m.

 

Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane,

 

Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się balkonów, logii, antresol, udziałów w pomieszczeniach ogólnego użytku (suszarni, strychów, piwnic) oraz tej części powierzchni w pomieszczeniach, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 1,40 m.

 

Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 1,40 m do 2,20 m to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powie­rzchni tego pomieszczenia lub jego części.

 

3. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń oraz pomieszczeń przynależnych jak: kuchnia, przedpokoje, korytarze, łazienki, W/C, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, komórki, piwnice, itp. z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, logii, pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu, zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu. Powierzchnia pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali ( np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali.

 

4. Do powierzchni lokali dwu kondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących ogólne pomieszczenie wewnątrz lokali.

 

5. Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przyjmuje się według pomiarów przeprowadzonych przez służby Spółdzielni przed zasiedleniem budynku a podaną w przydziale lokalu lub umowie najmu.

 

6. Przy ustalaniu powierzchni lokalu pomiarów dokonuje się na wysokości 1 metra ponad poziomem podłogi lokalu. Wynik wymiaru powierzchni użytkowej lokalu podaje się z dokładnością do 0,1 m2. Przy ustalaniu powierzchni nie należy wliczać wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2.

 

7. Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w stosunku do osób, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkałych w danym lokalu z zastrzeżeniem § 6 ust.8.

 

W przypadku, gdy członek nie zgłosił zmian w ilości zamieszku­jących osób, a wpłynie wniosek innych członków o sprawdzenie zamieszkałych, należy wdrożyć postępowanie mające na celu określenie rzeczywistej ilości osób zamieszkujących lokal.

 

Na pisemny udokumentowany wniosek członka wyłączeniu podlegać mogą osoby, które nie mieszkają w danym lokalu, co najmniej 1 miesiąc.

 

Korekty ilości osób, które bierze się pod uwagę, przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych dokonuje się od miesiąca następnego po m-cu, w którym członek zgłosił o zmianie ilości osób zamieszkujących dany lokal.

 

8. Zaliczkowa miesięczna opłata na C.O. powstaje z iloczynu zaliczkowej ilości ciepła i kosztu 1 GJ ustalonych w poniższy sposób

 

Zaliczkową ilość ciepła w GJ (jednoskładnikowych) dla potrzeb centralnego ogrzewania ustala się na podstawie indywidualnego poniesionego kosztu z poprzedniego okresu rozliczeniowego podzielonego przez wyliczony koszt 1 GJ (jednoskładnikowego ustalanego jako iloraz poniesionych kosztów w nieruchomości i ilości zarejestrowanego zużycia w GJ na liczniku C.O. w poprzednim sezonie), podzielonego przez 12 m-cy, dodając 15% rezerwy na zmiany w bieżącym sezonie grzewczym.

 

Do ustalania zaliczek na centralne ogrzewanie stosuje się zaliczki nie mniejsze jak ustalono w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 

9. Zaliczkową miesięczną opłatę dla potrzeb ciepłej wody ustala się na podstawie indywidualnego miesięcznego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego pomnożonego przez wyliczony koszt 1GJ. Ilość ciepła w GJ (jednoskładnikowych) do ogrzania 1 m3 wody wynika z ilorazu ilości zarejestrowanych przez licznik ciepła zużytych GJ i sumy zużyć indywidualnych w m3. Indywidualne miesięczne zużycie w GJ ustala się mnożąc obliczoną ilość ciepła do ogrzania 1 m3 przez średnie miesięczne indywidualne zużycie z wodomierza lokalowego z poprzedniego okresu, powiększonego o 10% rezerwy na zmiany zużycia. Natomiast koszt 1 GJ (jednoskładnikowego) ustala się jako iloraz poniesionych kosztów dostaw ciepłej wody i ilości zarejestrowanego zużycia w GJ na liczniku C.W. w poprzednim okresie).

 

 

 

W przypadku zmiany lokatorów pierwszą zaliczkową ilość ciepła określa się na podstawie zaliczek podobnych mieszkań w budynku w uzgodnieniu z nowym lokatorem.

 

 

 

Na wniosek lokatora ustalona zaliczka może ulec zmniejszeniu (wniosek pisemny) lub zwiększeniu. Zmniejszenie nie może przekroczyć 30% wyżej ustalonej zaliczki.

 

Zarząd może wyrazić zgodę na zmniejszenie zaliczki osobom, wobec których zostały zastosowane ryczałtowe koszty rozliczenia w związku z brakiem udostępnienia lokalu do odczytu podzielników kosztów. W pozostałych przypadkach zgoda może być udzielona po zaistnieniu przesłanek uzasadniających obniżenie zaliczki.

 

10. Opłatę za wywóz nieczystości stałych ustala się wg obowiązujących opłat w gminie oraz złożonego oświadczenia o ilości osób i zadeklarowaniu segregacji lub braku segregacji.

 

§ 3

 

Rozliczenie kosztów eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych

 

Koszty eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych rozlicza się odrębnie dla zasobów własnych i administrowanych.

 

1. Rozliczenie kosztów eksploatacji i remontów dla zasobów własnych

 

a) koszty eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych są rozliczane zgodnie ze statutem do 1 m2 w ramach wydzielonych w spółdzielni nieruchomości oraz mieszkań przeznaczonych na wynajem w Kowarach wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 

b) koszty eksploatacji rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne w nieruchomości zajmowane bez względu na tytuł posiadania oraz lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni. Nie obciąża się kosztami eksploatacji zasobów mieszkaniowych lokali i pomieszczeń ogólnego użytku jak pralnie, suszarnie domowe, przechowalnie wózków.

 

c) w przypadku, gdy lokator Spółdzielni wykorzystuje część lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej ( po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu ) ­powierzchnię wykorzystywaną na ten cel należy obciążyć stawką eksploatacyjną jak dla lokali mieszkalnych skorygowanej w poz. „podatek od nieruchomości” do wysokości ustalonej uchwałami rad miejskich lub gminnych dla powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej w każdej miejscowości.

 

2. Rozliczenie kosztów eksploatacji dla zasobów administrowanych.

 

Koszty eksploatacji zasobów administrowanych są odrębnie ewidencjonowane z rozbiciem wg jednostek zlecających. Rozdział kosztów ogólnych na zasoby własne i administrowane rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni.

 

Koszty eksploatacji lokali administrowanych są obciążone odpisami na remonty i konserwacje.

 

§ 4

 

Rozliczanie zużycia ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania

 

1. 1. Dla podzielników wyparkowych koszty dostawy ciepła rozdziela się na:

 

a) koszty bezpośrednie - 70% kosztów rozlicznych wg wskazań podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach.

 

b) koszty stałe – pozostałe 30% kosztów rozliczane na 1 m2 pow. użytkowej mieszkań.

 

2. Dla podzielników elektronicznych koszty dostawy ciepła rozdziela się na:

 

a) koszty bezpośrednie - 40% kosztów rozlicznych wg wskazań podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach.

 

b) koszty stałe – pozostałe 60% kosztów rozliczane na 1 m2 pow. użytkowej mieszkań.

3. Poza tym koszty stałe po podziale powiększa się o wszystkie koszy poniesione bezpośrednio przez spółdzielnię, które są niezbędne dla zapewnienia wytwarzania ciepła (koszt remontów, zewn. obsługi kotłowni, en. elektrycznej, uzupełniania wody itp.)

 

4. W przypadku podjęcia przez lokatorów inicjatywy zmiany udziałów kosztów stałych na wartość większą niż odpowiednio 30% lub 50% poparta pisemną zgodą, co najmniej 75% większością lokatorów, spółdzielnia jest upoważniona do dokonania zmiany w tym budynku zgodnie z wnioskiem lokatorów.

 

2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się całą powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o. Powierzchnię pomieszczeń bez grzejników C.O., a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych ( np. przedpokój, łazienka, wc., itp.) i ogrzewanych pośrednio ciepłem traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną centralnie.

 

Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: balkonów, logii, tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów, pralni i suszarni domowych, pomieszczeń na wózki dziecinne itp.

 

Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie również piwnic przynależnych do lokali użytkowych, jeśli piwnica nie jest wyposażona w instalacje centralnego ogrzewania oraz nie może być ogrzewana pośrednio ciepłem z przyległych ogrzewanych pomieszczeń.

 

3. Koszty centralnego ogrzewania rozlicza się indywidualnie w oparciu o zainstalowane urządzenia pomiarowe ( liczniki ciepła, podzielniki kosztów), odrębnie dla każdego budynku. W przypadku braku indywidualnych urządzeń pomiarowych koszty rozlicza się ryczałtem od powierzchni ogrzewanej.

 

4. Użytkownicy lokali ponoszą pełny koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o. obejmujący:

 

a) koszt zakupu energii cieplnej na warunkach określonych w umowie z dostawcą ciepła lub koszt produkcji energii cieplnej wg kosztów rzeczywistych,

 

b) koszt obsługi, konserwacji i remontów węzłów cieplnych lub kotłowni własnych,

 

c) koszt odczytów, miedzyodczytów, rozliczenia ciepła oraz okresowej wymiany podzielników kosztów,

 

5. Użytkownicy lokali wnoszą przedpłaty płatne miesięcznie w ciągu całego roku. Stawki zaliczkowe opłat ustalane są dla mieszkań opomiarowanych zgodnie z § 2 pkt. 8 w wysokości określonej w GJ lub stawce na m2 p. u. dla lokali nie opomiarowanych.

 

 

 

6. Przy rozliczaniu zużycia ciepła w lokalach stosuje się następujące zasady:

 

a) Poszczególne wartości odczytów z podzielników kosztów (za wyjątkiem podzielników odczytywanych radiowo) w każdym mieszkaniu są wpisywane do *kwitu odczytu* i potwierdzone przez użytkownika podpisem. Kopię *kwitu odczytu* pozostawia się użytkownikowi. O dokonywaniu odczytów należy powiadomić użytkowników z wyprzedzeniem 7-mio dniowym.

 

b) W czasie odczytu sprawdza się stan plomb podzielnika kosztów, prawidłowość zamontowania podzielnika oraz stan plomby na grzejnikach.

 

c) Lokale z podzielnikami wyparkowymi nie odczytane w poprzednim sezonie (brak nowej fiolki z płynem) rozlicza się wg średniego zużycia w poprzednim okresie powiększonego o 50%. To samo dotyczy lokali z podzielnikami elektronicznymi, jeżeli z jakichś powodów jest niemożliwe rozliczenie dwuletnie.

 

d) Koszty zużycia ciepła w nie wyłączonych z rozliczeń łazienkach dokonuje się w oparciu o wskazania podzielników kosztów a pojedyncze nie odczytane w nich grzejniki są rozliczane wg zużycia w lokalu powiększonego o 50%.

 

e)Jeśli z powodu uszkodzenia podzielnika (z winy członka) lub nie udostępnienia lokalu (za wyjątkiem podzielników radiowych), nie można dokonać odczytu wielkości zużycia, należność za energię cieplną, oblicza się tak jak dla lokali nie opomiarowanych. Identycznie należność oblicza się w przypadku naruszenia plomby podzielnika lub plomby na grzejniku. Niezawinione uszkodzenia firma rozliczeniowa rozlicza szacunkowo dla danego pomieszczenia wg średniego zużycia w lokalu.

 

f) Zdemontowane grzejniki bez zgody spółdzielni są rozliczane wg maksymalnego zużycia w nieruchomości.

 

g) Pojedyncze nieopomiarowane lub nieodczytane grzejniki rozlicza się ze średniej z lokalu +50%.

 

h)W przypadku zgłoszenia przez członka zawinionego uszkodzenia podzielnika kosztów (lub plomby na grzejniku) w trakcie trwania sezonu grzewczego za okres od początku sezonu do czasu założenia nowego podzielnika (lub nowej plomby na grzejniku) powierzchnię pomieszczenia, w którym taki podzielnik (lub grzejnik) się znajduje rozlicza się ryczałtowo jak w przypadku lokali nie opomiarowanych.

 

Natomiast w przypadku nowo założonego podzielnika wyparkowego w rozliczeniu rocznym od jego wskazań odejmuje się nadmiar ilość płynu przewidzianego na parowanie w okresie letnim.

 

i) W przypadku zmiany użytkownika lokalu, należy dokonać dodatkowego odczytu na moment zmiany

 

Rozdział kosztów jest następujący:

 

- koszty stałe rozdziela się na użytkownika wg procentowego udziału dni,

 

- koszty bezpośrednie wg ilości odczytanych jednostek,

 

- koszt dodatkowego rozliczenia podziałowego obciąża obu lokatorów po 50%.

 

Jeżeli nie dokonano dodatkowego odczytu rozliczenie następuje wg procentowego udziału dni tzw. stopniodni przez firmę rozliczeniową.

 

j) Koszty naprawy lub wymiany podzielnika powstałe z winy użytkownika, obciążają użytkownika lokalu.

 

k) W rozliczeniach centralnego ogrzewania stosuje się współczynniki wyrównawcze położenia lokali wyliczone przez audytora na podstawie dokumentacji technicznej budynków oraz aktualnej informacji o przeprowadzonych etapami pracami modernizacyjnymi obniżającymi zużycie ciepła w budynkach. Współczynniki są ustalane dla wszystkich lokali po obliczeniu przy pomocy programu OZC (Obliczeniowe Zapotrzebowanie Ciepła) opartego na Polskich Normach, strat cieplnych dla każdego lokalu przeliczonych na 1 m2i proporcjonalnym ich odniesieniu do lokalu o najniższych stratach ciepła, który to otrzymuje wartość 1,0.

 

7. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania dla mieszkań opomiarowanych pomniejszonych o koszty lokali nie opomiarowanych i użytkowych odbywa się raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego, przeprowadzeniu odczytów przez firmę rozliczającą i dostarczeniu przez nią indywidualnych rozliczeń. Zwrot nadpłat wynikłych z rocznego rozliczenia dokonuje się w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. Natomiast dopłaty, bez odsetek, rozlicza się w 3 miesiącu po doręczeniu rozliczenia lokatorowi.

 

8. Kwotę ewentualnego zwrotu, jeżeli nie przekracza ona wysokości wnoszonego czynszu, przeznacza się na poczet przyszłych należności czynszowych, natomiast kwoty wyższe od wysokości jednego czynszu — jak wyżej, z tym, że na indywidualny pisemny wniosek członka, mogą być wypłacone z kasy spółdzielni.

 

9. Zmiana wysokości zaliczek w ciągu sezonu grzewczego ustalona jest na podstawie zwyżki kosztów od dostawców energii cieplnej lub zwyżki kosztów wynikających z ponoszonych kosztów w kotłowniach własnych. Informacja o zmianie zaliczek przekazywana jest lokatorom w formie pisemnej poprzez roznoszenie lub rozsyłanie pocztą.

 

10. Dla mieszkań nie opomiarowanych ustala się cenę ryczałtową - w przypadku obowiązujących ograniczeń wynikających z przepisów prawa w wysokości maksymalnej - zgodnie z tymi przepisami, a w przypadku braku ograniczeń - cenę ryczałtową ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni. Użytkownicy tych lokali ponoszą koszty rozliczenia przypadające na ich lokal.

 

11. Koszty ogrzewania lokali użytkowych Spółdzielnia rozlicza wg faktycznie ponoszonych kosztów dostawy energii cieplnej. Opłaty jak dla lokali mieszkalnych wnoszone są miesięcznie przez okres całego roku.

 

12. W przypadku podjęcia przez członków inicjatywy wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne w budynku lub budynkach zasilanych z jednego węzła cieplnego i uzyskanie przez nich zgody większości lokatorów potwierdzonych podpisami w wysokości, co najmniej 75% upoważnia spółdzielnie do zrealizowania takiej wymiany na koszt członków dla wszystkich lokatorów opomiarowanych w tych budynkach przez firmę rozliczającą na jej warunkach, a dotychczasowy system rozliczeń dla podzielników wyparkowych ulega likwidacji. Indywidualne warunki sfinansowania wymiany podzielników przez członka określa umowa o wymianę podzielników między spółdzielnią i członkiem.

 

Pozostali lokatorzy, jeśli nie wyrażą zgody na zmianę opomiarowania, to lokale przez nich zajmowane będą rozliczane ryczałtowo jak lokale nie opomiarowane.

 

13. W przypadku podjęcia przez członków inicjatywy zawieszenia lub zaprzestania rozliczeń zużycia ciepła w oparciu o podzielniki kosztów i przejścia na rozliczenia wg m2 lokali (w budynku lub budynkach zasilanych z jednego węzła cieplnego) i uzyskaniu przez nich zgody większości ponad 50% lokatorów potwierdzonych podpisami, upoważnia spółdzielnię do zrealizowania takiego wniosku.

 

Wniosek taki może być złożony przed zakończeniem sezonu rozliczeniowego tj nie później niż do 15 maja, aby Zarząd mógł skutecznie zawiesić rozliczanie kolejnego sezonu.

 

§ 5

 

Rozliczenie zużycia ciepła dla podgrzania ciepłej wody użytkowej.

 

 

 

1. Poniesione koszty podgrzania ciepłej wody podlegają rozliczeniu według wodomierzy będących w tym wypadku podzielnikami poniesionych kosztów a w przypadku ich braku, według ilości zamieszkałych osób.

 

2. Ilość energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby ciepłej wody ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (liczników ciepła) zainstalowanych w kotłowni.

 

3. Pełny koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb C.W. obejmuje:

 

a) koszt zakupu energii cieplnej,

 

b) koszt konserwacji i remontu węzła cieplnego,

 

4. Rozliczenie kosztów energii cieplnej rozdziela się proporcjonalnie do ilości m3 pobranej ciepłej wody, zarejestrowanego przez indywidualne wodomierze ciepłej wody.

 

5. Odbioru technicznego oraz zaplombowania wodomierzy dokonuje rozliczający zużycie wody.

 

6. Zużycie ustala się na podstawie faktycznego zużycia przez dane mieszkanie z uwzględnieniem § 2 ust. 9. Jest ono podstawą do ustalenia odpłatności za wodę na następne okresy rozliczeniowe.

 

7. W przypadku, stwierdzenia awarii bądź uszkodzenia wodomierza ciepłej wody, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji Spółdzielni. Za naruszenie plomby lub wodomierza będą stosowane następujące sankcje:

 

a) ilość przyjętej wody do rozliczenia wymiaru opłat za C.W. wynosi 6 m3 / osobę miesięcznie w okresie rozliczeniowym,

 

b) koszt ponownego założenia wodomierza i plomby ponosi użytkownik,

 

8. W przypadku braku wodomierza w mieszkaniu koszt zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody liczy się następująco:

 

- ilość osób zameldowanych na stałe x ilość ciepła niezbędnego do podgrzania

 

- 6m3/osobę zameldowaną na pobyt stały x okres rozliczeniowy (ilość miesięcy).

 

9. Stwierdzenie awarii lub uszkodzenia w czasie odczytu upoważnia do naliczania ryczałtu za cały okres rozliczeniowy zgodnie z §5 pkt.8.

 

10. Odczytów i rozliczeń ilości wody dokonuje się przy zaokrągleniu do 0,1 metra sześciennego. Obowiązuje zasada zaokrąglenia do 0,049 m3 w dół, od 0,05m3 - w górę.

 

11. O czasie odczytów ( za wyjątkiem odczytów dokonywanych radiowo) Spółdzielnia lub firma rozliczająca powiadomi użytkownika lokalu za pośrednictwem ogłoszeń wywieszonych w klatkach schodowych.

 

12. Rozliczenie kosztów podgrzania ciepłej wody z lokatorami odbywa się w miesiącu lipcu za I półrocze i w styczniu za II półrocze. W miesiącach jak wyżej rozlicza się w czynszu saldo wynikające z rozliczenia. Po tym rozliczeniu ustala się nowe zaliczki na poczet następnych okresów w wysokości wynikającej ze zużycia w okresie rozliczeniowym.

 

§ 6

 

Rozliczenie zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków

 

 

 

1. Zużycie zimnej wody rozlicza się w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

2. Podstawą rozliczenia jest wskazanie wodomierza głównego na budynku.

 

3. Poniesione koszty dostaw zimnej wody podlegają rozliczeniu (z dostawca wody) wg wodomierzy lokalowych a w przypadku ich braku, wg ilości zamieszkałych osób.

 

4. Odbioru technicznego oraz zaplombowania wodomierzy dokonuje rozliczający zużycie wody.

 

5. W przypadku stwierdzenia awarii bądź uszkodzenia wodomierza zimnej wody użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji Spółdzielni lub firmy dostarczającej wodę.

 

6. Koszt założenia, legalizacji oraz oplombowania licznika zimnej wody ponosi użytkownik.

 

7. Rozliczenia opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków wg wskazań wodomierzy lokalowych dokonuje się bezpośrednio z jej dostawcami.

 

8. Jeżeli dostawca wody obciąży spółdzielnię za różnice wody pomiędzy licznikiem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych w danym budynku w okresie rozliczeniowym, to różnica ta jest zgodnie z ustawą rozliczana na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do ilości zamieszkujących je osób.

        Jeżeli w lokalu zgłoszonym jako niezamieszkały  wystąpi zużycie wody powyżej 0,1 m3, do rozliczeń tych różnic przyjmuje się osoby zamieszkałe przed zgłoszeniem. I analogicznie jeżeli lokal był zgłoszony jako niezamieszkały od zmiany właścicieli, to przy wystąpieniu zużycia wody powyżej 0,1m3 w takim lokalu do rozliczeń przyjmuje się osoby właścicieli.

        Jeżeli lokal jest zamieszkały, ale brak jest zużycia wody w okresie rozliczeniowym, to różnic wody na taki lokal nie rozlicza się w tym okresie rozliczeniowym.

        W lokalach wynajmowanych (hotelowych)  - jezeli własciciel lokalu nie zgłosi  ile osób faktycznie zamieszkuje w danym miesiącu, to spółdzielnia do rozliczeń różnic wody przyjmuje ilość osób (łózek) zgłoszonych do zamieszkiwania w deklaracji za wywóż odpadów.

 

Natomiast, w przypadku:

 

- braku wodomierza,

 

- jego zawinionej niesprawności,

 

- utraty legalizacji,

 

- jakiejkolwiek ingerencji w wodomierz lub naruszania jego plomb

 

na każdą zamieszkałą w takim lokalu osobę rozlicza się ryczałtowo do 12 m3 wody oraz ścieków z tych różnic. Pozostałą różnicę ( w przypadku jej wystąpienia) rozdziela się proporcjonalnie do wszystkich osób zamieszkałych w lokalach wyposażonych w liczniki zużycia zimnej wody.

 

9. W przypadku wystąpienia niewielkich różnic Zarząd może je rozliczać zbiorczo w dłuższym okresie niż 1 okres rozliczeniowy z dostawca wody.

 

10. Członek SM jest obowiązany umożliwić dostawcy wody odczyt wskazania lub sprawdzenia wodomierza.

 

§ 7

 

Rozliczenie spłaty zobowiązań długoterminowych

 

1. Rozliczenie spłaty zobowiązań długoterminowych dokonuje się dla lokali zajmowanych na warunkach spółdzielczego prawa lokatorskiego i własnościowego, najmu oraz lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni.

 

2. Spłatę zobowiązań długoterminowych przypadającą na lokale mieszkalne i użytkowe należy rozliczać wg przypadającej na dany lokal kwoty kredytu ( zobowiązania ) wraz z odsetkami wynikającej z rozliczenia inwestycji – stosownie do zasad rozliczenia inwestycji i warunków kredytowania.

 

§ 8

 

Ustalenie opłaty za używanie lokali

 

1. Ustalone w wyniku rozliczeń obciążenia poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz spłaty zobowiązań długoterminowych pokrywane są przez użytkowników lokali.

 

2. Członkowie zajmujący spółdzielcze lokale na warunkach lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu wnoszą opłaty za użytkowanie lokali na pokrycie:

 

- kosztów wymienionych w §1 pkt. 2

 

- spłaty kredytu zgodnie z zasadami rozliczania inwestycji

 

Z kwot wpłacanych przez członka koszty są pokrywane w następującej kolejności:

 

a) eksploatacja

 

b) centralne ogrzewanie

 

c) podgrzanie ciepłej wody

 

d) rozliczenia z tytułu różnic wody i odprowadzania ścieków

 

e) spłata kredytu przypadająca na lokal

 

f) wywóz nieczystości stałych

 

g) wpłata na fundusz remontowy

 

Zaświadczenia o wysokości wpłat na fundusz remontowy, (jeśli będą przewidziane prawem) wydawane będą członkom po zamknięciu ksiąg za poprzedni rok kalendarzowy.

 

 

 

3. Najemcy lokali i użytkowych wnoszą czynsz najmu na pokrycie:

 

- kosztów wymienionych w rozdziale §1 pkt. 2

 

- spłaty zobowiązań - kredytu długoterminowego

 

4. Wysokość czynszu dla spółdzielczych lokali mieszkalnych jest ustalana wg faktycznych kosztów przypadających na zajmowany lokal, kalkulowanych na podstawie kosztów wykonanych za okres przeszły i na podstawie przewidywań na okres przyszły. Dla pozostałych lokali użytkowych ( piwnice, pralnie, pomieszczenia gospodarcze) stawkę ustala Zarząd wg kalkulacji w zależności od typu i położenia lokalu, przy czym dla pomieszczeń zabudowanych pod schodami na klatkach schodowych ustala się opłatę miesięczną zryczałtowaną w wysokości ceny 1m2 kalkulowanego dla pozostałych lokali użytkowych takich jak piwnice, pralnie i inne pomieszczenia gospodarcze.

 

W kalkulacjach stawki za lokale uwzględnia się podatek od nieruchomości oraz amortyzację, jeżeli tego wymagają odrębne przepisy.

 

Wysokość podatku od nieruchomości określają uchwały Rad Gminnych lub Miejskich dla każdej miejscowości.

 

5. Wysokość czynszu dla lokali wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie może być wyższa w skali roku niż wartości przewidziana w § 28 ust. 2 ustawy z 26.10. 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 133 poz. 654 z1995r z póź. zmianami)

 

6. Wysokość czynszu najmu dla lokali administrowanych określają zasady zawarte ustawy dot. najmu lokali mieszkalnych.

 

7. Od najemcy lokalu użytkowego Spółdzielnia oprócz stawek czynszu najmu może pobierać opłaty;

 

- za wodę pobieraną z publicznych urządzeń wodociągowych, jeśli niemożliwe jest bezpośrednie rozliczenie z dostawcą wody,

 

- z tytułu rozliczeń kosztów C.O., dostawy C.W.,

 

8. Spółdzielnia pobiera opłaty za założenie na budynku reklamy w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

9. Lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni rozliczane są wg. poniesionych kosztów.

 

10. Koszty przypadające na lokale zajmowane na potrzeby własne spółdzielni, pokrywane są ze środków przewidzianych na finansowanie działalności na potrzeby, której lokale te są zajmowane.

 

11. Opłata miesięczna za używanie lokalu, podlega zaokrągleniu w górę lub w dół do wysokości zgodnej z wymogami finansowymi.

 

12. Powstanie obowiązku wnoszenia opłat czynszowych powstaje dniem postawienia lokalu do dyspozycji członka.

 

13. Ustanie obowiązku wnoszenia opłat czynszowych następuje z dniem protokolarnego odbioru mieszkania przez Spółdzielnię.

 

14. W odniesieniu do najemców termin wnoszenia opłat określa obowiązująca ustawa dot. najmu lokali natomiast termin powstania i ustania obowiązku wnoszenia opłat - umowa najmu.

15. W przypadku zaistnienia konieczności wystawienia wezwania do zapłaty w związku z zadłużeniem w opłatach czynszowych pobiera się opłatę tytułem kosztów upomnienia - 3 krotność ceny znaczka pocztowego za każde upomnienie.

 

§ 9

 

Zakres obowiązków Spółdzielni

 

1. W ramach inkasowanych opłat za używanie lokali spółdzielnia zobowiązana jest zapewnić:

 

a) w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych - utrzyma­nie domów w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji i urządzeń w budynkach i ich otoczeniu oraz sprawną obsługę administracyjną. Podział obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali określa:

 

- w odniesieniu do członków - regulamin uchwalony przez RN

 

- w odniesieniu do najemców - umowa najmu,

 

b) w zakresie C.O. – dostawę ciepła w sezonie grzewczym,

 

c) w zakresie dostaw C.W. – utrzymanie ciągłości dostaw z 14 dniową przerwą na remont,

 

2. Bonifikaty za niedogrzanie lub brak ciepłej wody wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub umowy zawartej z dostawcą energii cieplnej.

 

3. Ustalone bonifikaty mają zastosowanie do rozliczeń pomiędzy administracją / zarządcą / budynku mieszkalnego a lokatorami. W przypadku bonifikaty za niedogrzanie przysługuje ona użytkownikowi lokalu pod warunkiem wywiązania się przez niego z obowiązków na nim ciążących w zakresie uszczelnienia okien. W przypadku dokonania przez lokatora przeróbek instalacji C.O. zmniejszających moc grzejników lub ich likwidacji - bonifikata nie przysługuje.

 

4. Niedogrzanie lokalu lub brak C.W. użytkownik powinien zgłosić w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia.

 

5. Sprawdzenie powinno odbyć się w obecności użytkownika lokalu. Nie sprawdzenie reklamacji przez Spółdzielnię jest równoznaczne z uznaniem roszczenia użytkownika lokalu do bonifikat w opłatach.

 

6. Bonifikaty w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. Dopuszcza się rozliczania bonifikat w innych okresach, nie dłuższych jednak niż roczne. Globalne kwoty udzielonych bonifikat w opłatach stanowią zmniejszenie wpływów.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu

 

Rady NADZORCZEJ W DNIU 30.08.2021r.

 

 

 

Aktualny: tekst jednolity