Regulamin rozliczania kosztów GZM

 

REGULAMIN

 

W sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenie opłat za użytkowanie lokali.

§ 1

   I. Zasady ogólne

 1. Podstawą do wydatkowania środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, jest roczny plan finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 2. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych jest ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami:

 • eksploatacji

 • centralnego ogrzewania

 • remontów

 • podgrzania ciepłej wody

 • różnic zimnej wody i odprowadzania ścieków

 • wywozu nieczystości stałych

 • konserwacji instalacji domofonowej

 wg zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych przeprowadza się w zakresie:

  1. eksploatacji i remontów - w okresach rocznych odrębnie dla każdej nieruchomości,

  2. centralnego ogrzewania raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego z końcem maja, przeprowadzeniu odczytów podzielników kosztów i dokonaniu indywidualnych rozliczeń przez firmę rozliczającą zgodnie z zawartą umową odrębnie dla każdego budynku,

  3. podgrzania ciepłej wody– 2 razy w roku – w miesiącu czerwcu za I półrocze i w grudniu za II półrocze,

  4. rozliczeń różnic zimnej wody i odprowadzenia ścieków po otrzymaniu faktury za różnice od dostawcy wody. W przypadku niewielkich różnic Zarząd może je rozliczać zbiorczo.

  5. wywozu nieczystości stałych - w okresach rocznych odrębnie dla każdej nieruchomości,

  6. konserwacji instalacji domofonowej – jednolicie dla każdego lokalu mieszkalnego, wg opłat wynikających z umowy zawartej z firmą dokonującą konserwacji.

§ 2

 II. Fizyczna jednostka rozliczeniowa

 1.Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych jest:

  1. 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3a,

  2. suma wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach oraz 1m2 (ryczałt) dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3b,

  3. wskazanie wodomierza zimnej i ciepłej wody zainstalowanego w lokalu mieszkalnym do rozliczeń z dostawcą wody oraz osoba w przypadku różnic pomiędzy sumą wskazań liczników indywidualnych a wskazaniem licznika głównego dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3c i 3d,

  4. osoba dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3e lub m3, oraz 1 m2 dla rozliczeń nie indywidualnych (terenów spółdzielni),

  5. lokal mieszkalny dla rozliczeń z tytułu zawartego w § 1 pkt. 3f.

 2.Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Należą do nich pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika takich jak: pokoje, kuchnia, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp., których wysokość jest nie niższa niż 2,20 m.

 Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane,

 Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się balkonów, logii, antresol, udziałów w pomieszczeniach ogólnego użytku (suszarni, strychów, piwnic) oraz tej części powierzchni w pomieszczeniach, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 1,40 m.

Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 1,40 m do 2,20 m to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powie­rzchni tego pomieszczenia lub jego części.

 3.Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń oraz pomieszczeń przynależnych jak: kuchnia, przedpokoje, korytarze, łazienki, W/C, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, komórki, piwnice, itp. z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, logii, pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu, zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu. Powierzchnia pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali ( np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali.

 4.Do powierzchni lokali dwu kondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących ogólne pomieszczenie wewnątrz lokali.

 5.Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przyjmuje się według pomiarów przeprowadzonych przez służby Spółdzielni przed zasiedleniem budynku a podaną w przydziale lokalu lub umowie najmu.

6. Przy ustalaniu powierzchni lokalu pomiarów dokonuje się na wysokości 1 metra ponad poziomem podłogi lokalu. Wynik wymiaru powierzchni użytkowej lokalu podaje się z dokładnością do 0,1 m2. Przy ustalaniu powierzchni nie należy wliczać wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2.

 7.Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w stosunku do osób, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkałych w danym lokalu z zastrzeżeniem § 6 ust.8.

W przypadku, gdy członek nie zgłosił zmian w ilości zamieszku­jących osób, a wpłynie wniosek innych członków o sprawdzenie zamieszkałych, należy wdrożyć postępowanie mające na celu określenie rzeczywistej ilości osób zamieszkujących lokal.

 Na pisemny udokumentowany wniosek członka wyłączeniu podlegać mogą osoby, które nie mieszkają w danym lokalu, co najmniej 1 miesiąc.

 Korekty ilości osób, które bierze się pod uwagę, przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych dokonuje się od miesiąca następnego po m-cu, w którym członek zgłosił o zmianie ilości osób zamieszkujących dany lokal.

 8. Zaliczkową miesięczną opłatę dla potrzeb ciepłej wody ustala się na podstawie indywidualnego miesięcznego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego pomnożonego przez wyliczony koszt 1GJ. Ilość ciepła w GJ (jednoskładnikowych) do ogrzania 1 m3 wody wynika z ilorazu ilości zarejestrowanych przez licznik ciepła zużytych GJ i sumy zużyć indywidualnych w m3. Indywidualne miesięczne zużycie w GJ ustala się mnożąc obliczoną ilość ciepła do ogrzania 1 m3 przez średnie miesięczne indywidualne zużycie z wodomierza lokalowego z poprzedniego okresu, powiększonego o 10% rezerwy na zmiany zużycia. Natomiast koszt 1 GJ (jednoskładnikowego) ustala się jako iloraz poniesionych kosztów dostaw ciepłej wody i ilości zarejestrowanego zużycia w GJ na liczniku C.W. w poprzednim okresie).

 W przypadku zmiany lokatorów pierwszą zaliczkową ilość ciepła określa się na podstawie zaliczek podobnych mieszkań w budynku w uzgodnieniu z nowym lokatorem.

 Na wniosek lokatora ustalona zaliczka może ulec zmniejszeniu (wniosek pisemny) lub zwiększeniu. Zmniejszenie nie może przekroczyć 30% wyżej ustalonej zaliczki.

     Zarząd może wyrazić zgodę na zmniejszenie zaliczki osobom, wobec których zostały zastosowane ryczałtowe koszty rozliczenia w związku z brakiem udostępnienia lokalu do odczytu podzielników kosztów.  W pozostałych przypadkach zgoda może być udzielona po zaistnieniu przesłanek uzasadniających obniżenie zaliczki.

 9. Opłatę za wywóz nieczystości stałych ustala się wg obowiązujących opłat w gminie oraz złożonego oświadczenia o ilości osób i zadeklarowaniu segregacji lub braku segregacji.

§ 3

 Rozliczenie kosztów eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych

 Koszty eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych rozlicza się odrębnie dla zasobów własnych i administrowanych.

 1. Rozliczenie kosztów eksploatacji i remontów dla zasobów własnych

  1. koszty eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych są rozliczane zgodnie ze statutem do 1 m2 w ramach wydzielonych w spółdzielni nieruchomości oraz mieszkań przeznaczonych na wynajem w Kowarach wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

  2. koszty eksploatacji rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne w nieruchomości zajmowane bez względu na tytuł posiadania oraz lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni. Nie obciąża się kosztami eksploatacji zasobów mieszkaniowych lokali i pomieszczeń ogólnego użytku jak pralnie, suszarnie domowe, przechowalnie wózków.

  3. w przypadku, gdy lokator Spółdzielni wykorzystuje część lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej ( po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu ) ­powierzchnię wykorzystywaną na ten cel należy obciążyć stawką eksploatacyjną jak dla lokali mieszkalnych skorygowanej w poz. „podatek od nieruchomości” do wysokości ustalonej uchwałami rad miejskich lub gminnych dla powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej w każdej miejscowości.

 2. Rozliczenie kosztów eksploatacji dla zasobów administrowanych.

 Koszty eksploatacji zasobów administrowanych są odrębnie ewidencjonowane z rozbiciem wg jednostek zlecających. Rozdział kosztów ogólnych na zasoby własne i administrowane rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni.

 Koszty eksploatacji lokali administrowanych są obciążone odpisami na remonty i konserwacje.

3. Z funduszu remontowego wydziela się fundusz konserwacyjny.

3.1 w ramach funduszu konserwacyjnego rozlicza się koszty:

 • utrzymania konserwatorów,

 • utrzymanie zieleni,

 • serwisu i naprawy układów pomiarowych ciepłomierzy zainstalowanych w węzłach C.O

 • wymiany wkładek w drzwiach wejściowych na klatki schodowe i do piwnic,

 • obowiązkowych badań wynikających z art. 62 ustawy prawo budowlane,

3.2. Zasady rozliczania kosztów konserwacji i ustalania opłat na konserwacje.

 1. Podstawą naliczania opłat na konserwacje jest plan kosztów konserwacji przewidzianych do poniesienia w danym roku na poszczególne osiedla.

 2. Plan kosztów konserwacji stanowi integralną część planu gospodarczo-finansowego, zatwierdzanego uchwałą Rady Nadzorczej.

 3. Wysokość opłat na pokrycie kosztów konserwacji w danym roku uchwala Rada Nadzorcza, przy czym:

 4. na pokrycie kosztów badań obowiązkowych - oplata ustalana jest w przeliczeniu na 1 lokal

 5. na pokrycie kosztów konserwatorów, utrzymania zieleni oraz innych kosztów konserwacji - opłata ustalana jest w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokalu (1 m2 p.u.).

 6. Podstawą obciążenia kosztami konserwacji poszczególnych nieruchomości są rzeczywiście poniesione koszty na tych nieruchomościach. Jednostką rozliczeniową kosztów konserwacji za wyjątkiem badań obowiązkowych jest 1 m2 p.u. Jednostką rozliczeniową kosztów badań obowiązkowych jest 1 lokal mieszkalny bądź o innym przeznaczeniu.

 7. Koszty prac wykonywanych przez konserwatorów lub systemem zleconym na terenach zewnętrznych nieruchomości, a w szczególności dotyczących:

 • chodników i schodów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów

 • placów zabaw

 • oświetlenia zewnętrznego

obciążają wszystkie nieruchomości na osiedlu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w nieruchomości.

Kosztami prac wykonywanych przez konserwatorów lub systemem zleconym dotyczących placów zabaw i boisk obciążane są wyłącznie lokale mieszkalne na osiedlu, na którym prace wykonano. W przypadku prac wykonywanych przez konserwatorów lub systemem zleconym dotyczących chodników i schodów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz oświetlenia zewnętrznego osiedlowego, koszty te rozliczane są na wszystkie rodzaje lokali tj. mieszkalne, użytkowe i garaże zlokalizowane na osiedlu.

 1. Koszty prac wykonywanych przez konserwatorów lub systemem zleconym dotyczących zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, hydroforni oraz kotłowni, obciążają te nieruchomości, które są z nich zasilane dostawą cieplej i zimnej wody oraz ciepła. Nieruchomości te są obciążane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w nieruchomości.

 2. Koszty bezpośrednie utrzymania osiedlowych zespołów konserwatorów:

 • wynagrodzenia konserwatorów

 • narzutu na wynagrodzenia

rozlicza się na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do czasu rzeczywiście przepracowanego przez konserwatorów na danych nieruchomościach w danym miesiącu według stawki godzinowej wynagrodzenia konserwatorów.

Koszt materiałów wykorzystywanych przez konserwatorów rozlicza się według rzeczywiście poniesionych kosztów na danej nieruchomości.

Pozostałe koszty pośrednie utrzymania osiedlowych zespołów konserwatorów:

 • odpis na ZFŚS

 • koszt bhp

 • szkolenia

 • amortyzacja środków trwałych

 • utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez konserwatorów

 • usługi obce

 • koszty dyżurów technicznych (wszystkie koszty związane z dyżurem technicznym za wyjątkiem kosztów materiałów wbudowanych w nieruchomość, tj. koszty wynagrodzenia wraz z narzutami konserwatorów za dyżur techniczny oraz koszty obsługi dyżuru technicznego - telefonicznego przyjmowania zgłoszeń i dysponowania konserwatorami w ramach dyżuru)

 • koszty wynagrodzenia i narzutów za czas nieobecności w pracy (chorobowe, urlop płatny)

 • inne nie wymienione powyżej koszty

rozlicza się na wszystkie nieruchomości w skali nieruchomości obsługiwanych przez poszczególnych konserwatorów proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w nieruchomości.

 1. Koszty badań obowiązkowych rozlicza się według rzeczywiście poniesionych kosztów na danej nieruchomości na wszystkie lokale znajdujące się w tej nieruchomości.

 2. Koszty utrzymania zieleni, tj.:

 • koszenie trawników, załadunek i wywóz skoszonej trawy

 • przycinka żywopłotów-

 • przycinka i wycinka drzew

 • nasadzenia

rozliczane są wg rzeczywiście poniesionych kosztów na nieruchomości, do których przynależy teren zielony określony granicą działki gruntowej lub grupy działek gruntowych.

 1. Pozostałe koszty konserwacji rozliczane są według rzeczywiście poniesionych kosztów na nieruchomościach proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

§ 4

 Rozliczanie zużycia ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewanie

 1. Zasady rozliczeń kosztów ogrzewania są podane w odrębnym –

Regulaminie rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w spółdzielni Mieszkaniowej Pod Śnieżką

§ 5

 Rozliczenie zużycia ciepła dla podgrzania ciepłej wody użytkowej

 1. Poniesione koszty podgrzania ciepłej wody podlegają rozliczeniu według wodomierzy będących w tym wypadku podzielnikami poniesionych kosztów a w przypadku ich braku, według ilości zamieszkałych osób.

 2. Ilość energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby ciepłej wody ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (liczników ciepła) zainstalowanych w kotłowni.

 3. Pełny koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb C.W. obejmuje:

 a)  koszt zakupu energii cieplnej,

 b)  koszt konserwacji i remontu węzła cieplnego,

 1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej rozdziela się proporcjonalnie do ilości m3 pobranej ciepłej wody, zarejestrowanego przez indywidualne wodomierze ciepłej wody.

 2.  Odbioru technicznego oraz zaplombowania wodomierzy dokonuje rozliczający zużycie wody.

 3. Zużycie ustala się na podstawie faktycznego zużycia przez dane mieszkanie z uwzględnieniem § 2 ust. 9. Jest ono podstawą do ustalenia odpłatności za wodę na następne okresy rozliczeniowe.

 4.  W przypadku, stwierdzenia awarii bądź uszkodzenia wodomierza ciepłej wody, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji Spółdzielni. Za naruszenie plomby lub wodomierza będą stosowane następujące sankcje:

 a)  ilość przyjętej wody do rozliczenia wymiaru opłat za C.W. wynosi 6 m3 / osobę miesięcznie w okresie rozliczeniowym,

 b)  koszt ponownego założenia wodomierza i plomby ponosi użytkownik,

 1.  W przypadku braku wodomierza w mieszkaniu koszt zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody liczy się następująco:

    ilość osób zameldowanych na stałe x ilość ciepła niezbędnego do podgrzania

    6m3/osobę zameldowaną na pobyt stały x okres rozliczeniowy (ilość miesięcy).

 1. Stwierdzenie awarii lub uszkodzenia w czasie odczytu upoważnia do naliczania ryczałtu za cały okres rozliczeniowy zgodnie z §5 pkt.8.

 2.  Odczytów i rozliczeń ilości wody dokonuje się przy zaokrągleniu do 0,1 metra sześciennego. Obowiązuje zasada zaokrąglenia do 0,049 m3 w dół, od 0,05m3 - w górę.

 3.  O czasie odczytów ( za wyjątkiem odczytów dokonywanych radiowo) Spółdzielnia lub firma rozliczająca powiadomi użytkownika lokalu za pośrednictwem ogłoszeń wywieszonych w klatkach schodowych.

 4.  Rozliczenie kosztów podgrzania ciepłej wody z lokatorami odbywa się w miesiącu lipcu za I półrocze i w styczniu za II półrocze. W miesiącach jak wyżej rozlicza się w czynszu saldo wynikające z rozliczenia. Po tym rozliczeniu ustala się nowe zaliczki na poczet następnych okresów w wysokości wynikającej ze zużycia w okresie rozliczeniowym.

§ 6

Rozliczenie zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków

1.    Zużycie zimnej wody rozlicza się w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

2.    Podstawą rozliczenia jest wskazanie wodomierza głównego na budynku.

3.    Poniesione koszty dostaw zimnej wody podlegają rozliczeniu (z dostawca wody) wg wodomierzy lokalowych a w przypadku ich braku, wg ilości zamieszkałych osób.

 4.   Odbioru technicznego oraz zaplombowania wodomierzy dokonuje rozliczający zużycie wody.

 5.   W przypadku stwierdzenia awarii bądź uszkodzenia wodomierza zimnej wody użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji Spółdzielni lub firmy dostarczającej wodę.

 6.   Koszt założenia, legalizacji oraz oplombowania licznika zimnej wody ponosi użytkownik.

 7.   Rozliczenia opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków wg wskazań wodomierzy lokalowych dokonuje się bezpośrednio z jej dostawcami.

 8.   Jeżeli dostawca wody obciąży spółdzielnię za różnice wody pomiędzy licznikiem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych w danym budynku w okresie rozliczeniowym, to różnica ta jest zgodnie z ustawą rozliczana na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do ilości zamieszkujących je osób. W przypadku wystąpienia zużycia wody przy takim obciążeniu różnicami, w lokalu zgłoszonym jako niezamieszkały powyżej 0,1 m3, do rozliczeń tych różnic przyjmuje się osoby zamieszkałe w lokalu przed zgłoszeniem. I analogicznie, jeżeli lokal był zgłoszony jako niezamieszkały od zmiany właścicieli przy wystąpieniu zużycia wody powyżej 0,1 m3w takim lokalu do rozliczeń różnic przyjmuje się osoby właścicieli.

 Natomiast, w przypadku:

 •                 braku wodomierza,
 •                 jego zawinionej niesprawności,
 •                 utraty legalizacji,
 •                 jakiejkolwiek ingerencji w wodomierz lub naruszania jego plomb

na każdą zamieszkałą w takim lokalu osobę rozlicza się ryczałtowo do 12 m3 wody oraz ścieków z tych różnic. Pozostałą różnicę ( w przypadku jej wystąpienia) rozdziela się proporcjonalnie do wszystkich osób zamieszkałych w lokalach wyposażonych w liczniki zużycia zimnej wody.

 9.  W przypadku wystąpienia niewielkich różnic Zarząd może je rozliczać zbiorczo w dłuższym okresie niż 1 okres rozliczeniowy z dostawca wody.

 10.Członek SM jest obowiązany umożliwić dostawcy wody odczyt wskazania lub sprawdzenia wodomierza.

§ 7

 Rozliczenie spłaty zobowiązań długoterminowych

 1.  Rozliczenie spłaty zobowiązań długoterminowych dokonuje się dla lokali zajmowanych na warunkach spółdzielczego prawa lokatorskiego i własnościowego, najmu oraz lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni.

 2.   Spłatę zobowiązań długoterminowych przypadającą na lokale mieszkalne i użytkowe należy rozliczać wg przypadającej na dany lokal kwoty kredytu (zobowiązania) wraz z odsetkami wynikającej z rozliczenia inwestycji – stosownie do zasad rozliczenia inwestycji i warunków kredytowania.

§ 8

Ustalenie opłaty za używanie lokali

1.   Ustalone w wyniku rozliczeń obciążenia poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz spłaty zobowiązań długoterminowych pokrywane są przez użytkowników lokali.

2.   Członkowie zajmujący spółdzielcze lokale na warunkach lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu wnoszą opłaty za użytkowanie lokali na pokrycie:

-         kosztów wymienionych w §1 pkt. 2

-         spłaty kredytu zgodnie z zasadami rozliczania inwestycji

Z kwot wpłacanych przez członka koszty są pokrywane w następującej kolejności:

a)     eksploatacja

b)     centralne ogrzewanie

c)     podgrzanie ciepłej wody

d)     rozliczenia z tytułu różnic wody i odprowadzania ścieków

e)     spłata kredytu przypadająca na lokal

f)      wywóz nieczystości stałych

 g)    wpłata na fundusz remontowy

Zaświadczenia o wysokości wpłat na fundusz remontowy, (jeśli będą przewidziane prawem) wydawane będą członkom po zamknięciu ksiąg za poprzedni rok kalendarzowy.

3.      Najemcy lokali i użytkowych wnoszą czynsz najmu na pokrycie:

-         kosztów wymienionych w rozdziale §1 pkt. 2

-         spłaty zobowiązań - kredytu długoterminowego

4.   Wysokość czynszu dla spółdzielczych lokali mieszkalnych jest ustalana wg faktycznych kosztów przypadających na zajmowany lokal, kalkulowanych na podstawie kosztów wykonanych za okres przeszły i na podstawie przewidywań na okres przyszły. Dla pozostałych lokali użytkowych ( piwnice, pralnie, pomieszczenia gospodarcze) stawkę ustala Zarząd wg kalkulacji w zależności od typu i położenia lokalu, przy czym dla pomieszczeń zabudowanych pod schodami na klatkach schodowych ustala się opłatę miesięczną zryczałtowaną w wysokości ceny 1m2 kalkulowanego dla pozostałych lokali użytkowych takich jak piwnice, pralnie i inne pomieszczenia gospodarcze.

W kalkulacjach stawki za lokale uwzględnia się podatek od nieruchomości oraz amortyzację, jeżeli tego wymagają odrębne przepisy.

Wysokość podatku od nieruchomości określają uchwały Rad Gminnych lub Miejskich dla każdej miejscowości.

5.   Wysokość czynszu dla lokali wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie może być wyższa w skali roku niż wartości przewidziana w § 28 ust. 2 ustawy z 26.10. 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 133 poz. 654 z1995r z póź. zmianami)

6.   Wysokość czynszu najmu dla lokali administrowanych określają zasady zawarte ustawy dot. najmu lokali mieszkalnych.

7.   Od najemcy lokalu użytkowego Spółdzielnia oprócz stawek czynszu najmu może pobierać opłaty;

 •   za wodę pobieraną z publicznych urządzeń wodociągowych, jeśli niemożliwe jest bezpośrednie rozliczenie z dostawcą wody,

 •   z tytułu rozliczeń kosztów C.O., dostawy C.W.,

8.   Spółdzielnia pobiera opłaty za założenie na budynku reklamy w wysokości ustalonej przez Zarząd.

9.   Lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni rozliczane są wg. poniesionych kosztów.

10. Koszty przypadające na lokale zajmowane na potrzeby własne spółdzielni, pokrywane są ze środków przewidzianych na finansowanie działalności na potrzeby, której lokale te są zajmowane.

11. Opłata miesięczna za używanie lokalu, podlega zaokrągleniu w górę lub w dół do wysokości zgodnej z wymogami finansowymi.

12. Powstanie obowiązku wnoszenia opłat czynszowych powstaje dniem postawienia lokalu do dyspozycji członka.

13. Ustanie obowiązku wnoszenia opłat czynszowych następuje z dniem protokolarnego odbioru mieszkania przez Spółdzielnię.

14. W odniesieniu do najemców termin wnoszenia opłat określa obowiązująca ustawa dot. najmu lokali natomiast termin powstania i ustania obowiązku wnoszenia opłat - umowa najmu.

§ 9

Zakres obowiązków Spółdzielni

1.      W ramach inkasowanych opłat za używanie lokali spółdzielnia zobowiązana jest zapewnić:

a)  w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych - utrzyma­nie domów w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji i urządzeń w budynkach i ich otoczeniu oraz sprawną obsługę administracyjną. Podział obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali określa:

-   w odniesieniu do członków - regulamin uchwalony przez RN

-   w odniesieniu do najemców - umowa najmu,

b)   w zakresie C.O. – dostawę ciepła  w sezonie grzewczym,

c)   w zakresie dostaw C.W. – utrzymanie ciągłości dostaw z 14 dniową przerwą na remont,

2.   Bonifikaty za niedogrzanie lub brak ciepłej wody wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub umowy zawartej z dostawcą energii cieplnej.

3.  Ustalone bonifikaty mają zastosowanie do rozliczeń pomiędzy administracją / zarządcą / budynku mieszkalnego a lokatorami. W przypadku bonifikaty za niedogrzanie przysługuje ona użytkownikowi lokalu pod warunkiem wywiązania się przez niego z obowiązków na nim ciążących w zakresie uszczelnienia okien. W przypadku dokonania przez lokatora przeróbek instalacji C.O. zmniejszających moc grzejników  lub ich likwidacji - bonifikata nie przysługuje.

4.  Niedogrzanie lokalu lub brak C.W. użytkownik powinien  zgłosić w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia.

5.   Sprawdzenie powinno odbyć się w obecności użytkownika lokalu. Nie sprawdzenie reklamacji przez Spółdzielnię jest równoznaczne z uznaniem roszczenia użytkownika lokalu do bonifikat w opłatach.

6.   Bonifikaty w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. Dopuszcza się rozliczania bonifikat w innych okresach, nie dłuższych jednak niż roczne. Globalne kwoty udzielonych bonifikat w opłatach stanowią zmniejszenie wpływów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2023r.

Zatwierdzono  na posiedzeniu

Rady NADZORCZEJ W DNIU 12.12.2022r.

 

 

Aktualny: tekst jednolity