REGULAMIN

UŻYWANIA  LOKALI  W  BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI  ORAZ  PORZĄDKU DOMOWEGO

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§. 1.

Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością wszystkich członków. W interesie wszystkich mieszkańców winny one być utrzymane w należytym stanie i otoczone troskliwą opieką.

§. 2.

Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, zapewnienie czystości, ładu i porządku budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedli oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

 

A. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI.

§. 3.

Spółdzielnia obowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, porządek i czystość w otoczeniu budynków , stan urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie oraz pomieszczeń wspólnego użytku, jak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, itp.

B. OBOWIĄZKI  UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH

§.4.

1. Prowadzenie w lokalu użytkowym przedsiębiorstwa handlowego lub rzemiosła oraz wykonywanie prac nakładczych - bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

2.   Zamieszkiwanie w lokalu osób nie objętych przydziałem jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w Spółdzielni.

§. 5.

Obowiązkiem każdego członka jest natychmiastowe zgłoszenie w Spółdzielni zauważonych awarii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub w jego otoczeniu bez względu na przyczynę ich powstania oraz na to, kogo koszt naprawy będzie obciążać.

§.6.

Wszelkie przeróbki konstrukcyjne i instalacji w lokalach oraz zabudowy instalacji, mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.

§.7.

1.   Zabrania  się  naprawiać  we  własnym  zakresie  bezpieczników instalacji elektrycznych .

2.   Zabrania  się  używania  urządzeń  elektrycznych  powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.

3.   Zabrania się wchodzenia na dachy budynków.

4.   Zabrania się wystawiania na klatkę schodową wszelkiego rodzaju nieczystości.

5.   Zabrania się palenia tytoniu na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

6.   Montaż anteny do odbioru sygnału RTV wymaga uzgodnienia miejsca jej zainstalowania ze służbami spółdzielni.

 

§.8.

Na okres zimy użytkownicy powinni zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła. Z tego względu w pomieszczeniach piwnicznych okienka w okresie zimowym należy utrzymywać zamknięte.

 

§. 9.

W celu stwierdzenia stanu urządzeń technicznych i ogólnego stanu mieszkania użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia wejścia do mieszkania upoważnionym pracownikom Spółdzielni.

III. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W BUDYNKACH I ICH OTOCZENIU.

§.10.

Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych budynków oraz w ich otoczeniu wykonują zatrudnieni w Spółdzielni sprzątacze.

§ 11.

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych.

§ 12

Zabrania się przechowywania na balkonach i loggiach przedmiotów szpecących wygląd budynku oraz grillowania produktów na balkonach.

IV. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

§ 13.

1.   Zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych i korytarzy piwnicznych (zwłaszcza starymi meblami i sprzętem kuchennym ) ze względów p.poż.

2.   Zabrania się przechowywania w piwnicach środków łatwopalnych wybuchowych.

 

V. PODSTAWOWE NORMY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW

§ 14.

1.   Za szkody i niewłaściwe zachowanie dzieci odpowiedzialni są rodzice.

2.  Na terenie osiedla, i w budynkach, w godzinach od 22.00 do 6.00, obowiązuje cisza.

§ 15.

 

1.  Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych.

W każdym przypadku wystąpienie choroby zakaźnej u zwierząt lub jej podejrzenia należy niezwłocznie zawiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i Spółdzielnię.

2.  Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb domu ze względu na możliwość zanieczyszczenia terenu przydomowego oraz na bezpieczeństwo innych osób. Spuszczanie psów ze smyczy na terenach osiedli jest niedopuszczalne.

3.  Usunięcie zanieczyszczeń po zwierzętach, należy do obowiązków jego właściciela.

4. Za wszystkie szkody spowodowane przez psy w budynkach i ich otoczeniu, a zwłaszcza na terenach zielonych - odpowiadają ich posiadacze.

§ 16.

Parkowanie  pojazdów  powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zabrania się parkowania samochodów na terenach zielonych i ciągach pieszych.

 

VI. POSTANOWIENI A KOŃCOWE

§ 17.

Wszelkie reklamy i szyldy na terenie osiedla mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zezwolenia Spółdzielni.

§ 18.

W razie uporczywego i złośliwego przekroczenia postanowień niniejszego regulaminu - Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski o ukaranie do właściwych organów lub składać wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie z grona członków.

§ 19.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 25 października 2004r i obowiązuje od dnia 2 listopada 2004r.

 

Za Radę Nadzorczą

 

Aktualny: ze zmianą od 27.05.2013r.

 

 

 

 

Contribute!
Shop!