Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków