Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

 

Rada Nadzorcza

 • Radosław Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zdzisław Pietrowski Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Barbara Wójciak Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Kazimiera Mierzwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra Członek
 • Janina Szaban Członek
 • Mieczysław Dominik Członek
 • Romuald Muzyka Członek
 • Jan Danielewski Członek
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 • Andrzej Wingert Prezes Zarządu
 • Bożena Dąbrowska Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Jerzy Wroński Społeczny Zastępca Prezesa
 • Sprawozdania Zarządu

Ogłoszenia

 

Praca !

brak ofert

 

                                                                    Kowary, 2023.03.06

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” w Kowarach przy ul. Leśnej 2 A ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 49 w budynku przy ul. Lipowej 6 w Kowarach wraz z udziałem we współwłasności gruntu i budynku.

Przedmiotowy lokal o pow. 50,6 m kw. usytuowany jest na IV piętrze i składa się z  2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i  wc. Do lokalu przynależy piwnica.

Lokal przeznaczony jest do generalnego remontu.

 

Cena wywoławcza wg operatu szacunkowego wynosi 177 000 zł.

 

Wadium 5%  ceny wywoławczej, tj. kwotę 8 850 zł należy wpłacić na konto spółdzielni 

27 1020 2124 0000 8202 0007 0946 w terminie do dnia 17 marca 2023r.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa odrębnej własności lub przepadnie na rzecz Spółdzielni, gdy oferent, który wygra przetarg będzie uchylał się od sfinansowania transakcji w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Pozostałym oferentom Spółdzielnia zwróci wadium w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Leśnej 2A w Kowarach do dnia 22 marca 2023 roku z zaznaczeniem na kopercie „ Oferta na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 49 przy ul. Lipowej 6 w  Kowarach”.

 

 

Komisja Przetargowa dokona rozstrzygnięcia przetargu w dniu 24 marca 2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

 

Oferty winny zawierać dane oferentów ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy ), oferowaną cenę za przedmiotowy lokal, nie niższą niż cena wywoławcza, potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium, datę i czytelny podpis.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności ponosi nabywca lokalu.

 

Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się po uprzednim ustaleniu terminu z Administratorem Spółdzielni pod nr telefonu 75 64 74 777.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia