Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania

REGULAMIN

rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania  w  Spółdzielni Mieszkaniowej  „Pod Śnieżką” w Kowarach

 

Regulamin określa zasady rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale przeznaczonego na cele grzewcze i podgrzanie wody w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez Spółdzielnię,  która pośredniczy w dostawie ciepła pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcami – użytkownikami lokali.

Regulamin uwzględnia postanowienia zawarte w następujących przepisach prawnych i Normach:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.),
 2. Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo energetyczne, ustawą z dnia 20 kwietnia 2021r  o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 868),
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 (Dz.U. z 2021r. poz. 2273),
 4. Ustawa  z dnia 16 września 1982r.- Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z  2021r. poz. 648 z późn.zm.),
 5. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z  2021r. poz. 1208),
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74, poz.836 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065, z późń. zm.),
 9. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021r., poz. 2068),
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.),
 11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2021r., poz. 1805 z późń. zm.),
 12. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Śnieżką oraz obowiązujące regulaminy w tym zakresie,
 13. Norma PN-EN 834- sierpień 2013 -  Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia  ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną,.

                                                                                                                

Rozdział I   OKREŚLENIE NAZEWNICTWA

 1. Użytkownik lokalu – osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, prawo własności lokalu lub osoba użytkująca lokal bez tytułu prawnego.
 2. Okres rozliczeniowy – należy rozumieć 12 miesięczny przedział czasu, który rozpoczyna 1czerwca a kończy się 31 maja następnego
 3. Rozliczenie indywidualne – stanowi podział kosztów dostawy ciepła do budynku pomiędzy użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych, a także lokali o innym przeznaczeniu w odniesieniu do naliczonych zaliczek miesięcznych w okresie rozliczeniowym.
 4. Podzielnik kosztów ogrzewania – urządzenie umożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów, niebędące przyrządem pomiarowym w rozumieniu przepisów metrologicznych, posiadające deklaracje zgodności z Polską Normą PN-EN 834, służą do podziału kosztów, są wprowadzone do stosowania na zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności.
 5. Współczynnik wyrównawczy [LAF] zużycia ciepła na ogrzewanie wynikający z położenia lokalu w bryle budynku wyliczony metoda obliczeniową. Zastosowanie współczynników wyrównawczych ma na celu zniwelowanie różnic w zapotrzebowaniu na ciepło poszczególnych lokali wynikających z ich położenia w bryle budynku niezależnych od zachowań użytkowników lokali.
 6. Współczynnik [UF] – jest to współczynnik przeliczeniowy charakterystyczny dla danego grzejnika i zależny od jego indywidualnej wydajności cieplnej. Wartość UF zależy od rozmiarów grzejnika, rodzaju grzejnika (typ, materiał, konstrukcja), powierzchni grzewczej (wielkość, rodzaj), od metody montażu podzielnika oraz od typu podzielnika – jest wielkością fizyczną. Sposób wyznaczenia współczynnika UF określa norma PN-EN 834.
 7. Jednostka zużycia – to wartość wskazania z podzielnika kosztów ogrzewania przemnożona przez współczynnik UF
 8. Obliczeniowa jednostka zużycia - wartość wskazania z podzielnika kosztów ogrzewania przemnożona przez współczynnik UF i LAF
 9. Współczynnik czułości bazowej podzielnika kosztów ogrzewania - to stosunek wskazanej wartości zużycia do ilości ciepła dostarczonej do grzejnika członowego przy logarytmicznej nadwyżce temperatury równej 35K, przy parametrach instalacji 90/70/20. Współczynnik pozwala przeliczyć wartość energii końcowej na jednostki zużycia z podzielnika.
 10. Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu – temperatura powietrza w pomieszczeniu, którą należy przyjmować przy obliczeniu projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynku zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w chwili dokonywania tych obliczeń.
 11. Minimalna temperatura w pomieszczeniach - w celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw zaworów grzejnikowych, zapewniających wymaganą rozporządzeniem [ 8 ] temperaturę użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 16°C.
 12. Koszty zakupu energii cieplnej - suma opłat wyliczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie, z uwzględnieniem udzielonych upustów i bonifikat. Koszty zakupu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku i obciążają wszystkich użytkowników lokali ogrzewanych przez wspólną instalację.
 13. Koszt ogrzewania - suma ponoszonych opłat stałych i zmiennych za ciepło dostarczane na cele ogrzewania.
 14. Węzeł ciepłowniczy jest zespołem urządzeń, zaopatrującym w ciepło instalację wewnątrz budynku,
 15. Układ pomiarowo – rozliczeniowy – ciepłomierz zainstalowany na wejściu do węzła ciepłowniczego w danym budynku odpowiadający przepisom metrologicznym na podstawie wskazań którego, odbiorca rozlicza się z dostawcą ciepła za dostarczone do budynku ciepło.
 16. Zarządca – Spółdzielnia Mieszkaniowa zajmująca się zarządzaniem nieruchomości.

 

Rozdział II      ZASADY OGÓLNE – PODZIELNIKI KOSZTÓW

 

 1. Montaż podzielników, ich odczyt i rozliczeń wykonywane jest przez firmę rozliczeniową.
 2. Rozliczenie kosztów ogrzewania następuje odrębnie dla każdej nieruchomości zwanej dalej budynkiem.
 3. Rozliczenie kosztów ogrzewania dokonywane jest w okresach rozliczeniowych, które trwają od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
 4. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła z użytkownikami poszczególnych lokali w danym budynku (nieruchomości) następuje w terminie do 3 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego.
 5. Użytkownik lokalu powinien otrzymać rozliczenie w formie papierowej.
 6. Podzielniki kosztów ogrzewania montowane są na grzejnikach zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach lokalu.
 7. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
 • udostępnienia lokalu dla dokonania montażu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany podzielników kosztów,
 • zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników,
 • ochrony urządzeń przed zniszczeniem,
 • niezwłocznego powiadomienia Zarządcę o wadliwym działaniu, uszkodzeniu urządzeń ( w tym szczególności podzielników kosztów ogrzewania i zaworów termostatycznych)  lub naruszeniu plomb,  
 • poinformowanie Zarządcy  i uzyskanie zgody na wymianę grzejnika.
 1. Odczyty są dokonywane w terminach wynikających z cykli okresów rozliczeniowych, jak również mogą być dokonane w terminach doraźnych, których celem jest analiza i kontrola zużycia energii cieplnej.
 2. Na potrzeby wykonania usługi rozliczeniowej wartość zużycia dla urządzenia nieodczytanego, zostanie ustalona zgodnie z zasadami rozliczania ujętymi w rozdziale IV, niniejszego Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.
 3. W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania podzielnika kosztów użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia upoważnionym przez Zarządcę osobom prawa do niezwłocznego wstępu do mieszkania w celu oceny przyczyn awarii i jej usunięcia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania podzielnika kosztów z uwagi na to, że awaria podzielnika kosztów skutkuje nienaliczaniem kosztów zużycia ciepła dla danej jednostki użytkowej lub naliczeniem kosztów o mniejszej wartości, co jest równoznaczne z powstaniem szkody dla pozostałych użytkowników lokali.
 4. Jeżeli przyczyna braku odczytu leży po stronie użytkownika (np. celowe uszkodzenie urządzenia uniemożliwiające odczyt drogą radiową), odczyt manualny podlega wówczas dodatkowej opłacie, zgodnej z „cennikiem usług” firmy rozliczeniowej.
 5. W przypadku nieobecności głównego lokatora uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania Protokołu Serwisu.
 6. Montaże uzupełniające podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są na pisemny wniosek użytkownika lokalu.
 7. W przypadku zmiany właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego wszelkie skutki rozliczeń przejmuje następca.

           Jeżeli nie dokonano pośredniego odczytu rozliczenie następuje wg procentowego udziału dni tzw. stopniodni przez firmę rozliczeniową

 1. W przypadku nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnieje możliwość, aby nowy właściciel otrzymał rozliczenie za okres od daty odczytu pośredniego do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy właściciel za okres od początku okresu rozliczeniowego do daty odczytu pośredniego, o ile obydwie strony, zbywający i nabywający lokal zgłoszą taką wolę na piśmie. Ewentualne koszty odczytu pośredniego obciążają obu po 50%.
 2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się całą powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o. Powierzchnię pomieszczeń bez grzejników C.O., a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych ( np. przedpokój, łazienka, wc., itp.) i ogrzewanych pośrednio ciepłem traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną centralnie.
 3. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: balkonów, logii, tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów, pralni i suszarni domowych, pomieszczeń na wózki dziecinne itp.
 4. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie również piwnic przynależnych do lokali użytkowych, jeśli piwnica nie jest wyposażona w instalacje centralnego ogrzewania oraz nie może być ogrzewana pośrednio ciepłem z przyległych ogrzewanych pomieszczeń.
 5. W trakcie trwania sezonu grzewczego, Zarządca może zlecić dokonanie kontrolnych odczytów w lokalach o bardzo niskim lub wysokim zużyciem energii cieplnej. Odczytów kontrolnych dokonują uprawnieni pracownicy.

 

Rozdział III.     KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ 

 1. Koszty zakupu energii cieplnej lub wytworzenia w kotłowniach własnych obejmują sumę:
  1. koszt zakupu energii cieplnej na warunkach określonych w umowie z dostawcą ciepła lub koszt wytworzenia energii cieplnej wg kosztów rzeczywistych,
  2. koszt obsługi, konserwacji i remontów własnych węzłów cieplnych lub kotłowni, energii elektrycznej, nośnika ciepła, i inne pozostałe (tj. ubezpieczenia dozór techn itp.),
 2. Do kosztów zakupu bądź wytworzenia ciepła nie mogą być zaliczane koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach.
 3. Koszty zakupu ciepła do budynku obciążają wszystkich użytkowników lokali w danym budynku.

 

Rozdział IV     ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 1. Rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, w oparciu o odczyty podzielników kosztów ogrzewania, zamontowanych na grzejnikach w poszczególnych  lokalach lub w przypadku ich braku stawką ryczałtową do powierzchni ogrzewalnej, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z:
 • umową rozliczeniową zawartą z Zarządcą nieruchomości
 • niniejszym regulaminem
 1. 1) Dla podzielników wyparkowych koszty dostawy ciepła rozdziela się na:
  1. 70 % koszty zmienne, dzielone proporcjonalnie do wskazań podzielników z uwzględnieniem współczynników korygujących zależnych od mocy grzejnika, a także współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.
  2. 30 % koszty stałe wspólne, dzielone proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali.

2) Dla podzielników elektronicznych koszty dostawy ciepła rozdziela się na:

 1. 40 % koszty zmienne, dzielone proporcjonalnie do wskazań podzielników z uwzględnieniem współczynników korygujących zależnych od mocy grzejnika, a także współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.
 2. 60 % koszty stałe wspólne, dzielone proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali.
 1. W przypadku podjęcia przez lokatorów inicjatywy zmiany udziałów kosztów stałych na wartość większą niż odpowiednio 30% lub 60% poparta pisemną zgodą, co najmniej 75% większością lokatorów, spółdzielnia jest upoważniona do dokonania zmiany w tym budynku zgodnie z wnioskiem lokatorów.
 2. W przypadku podjęcia przez członków inicjatywy wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne w budynku lub budynkach zasilanych z jednego węzła cieplnego i uzyskanie przez nich zgody większości lokatorów potwierdzonych podpisami w wysokości, co najmniej 75% upoważnia spółdzielnie do zrealizowania takiej wymiany na koszt członków dla wszystkich lokatorów opomiarowanych w tych budynkach przez firmę rozliczającą na jej warunkach, a dotychczasowy system rozliczeń dla podzielników wyparkowych ulega likwidacji. Indywidualne warunki sfinansowania wymiany podzielników przez członka określa umowa o wymianę podzielników między spółdzielnią i członkiem.

          Pozostali lokatorzy, jeśli nie wyrażą zgody na zmianę opomiarowania, to lokale przez nich zajmowane będą rozliczane ryczałtowo jak lokale nie opomiarowane.

 1. W przypadku podjęcia przez członków inicjatywy zawieszenia lub zaprzestania rozliczeń zużycia ciepła w oparciu o podzielniki kosztów i przejścia na rozliczenia wg m2 lokali (w budynku lub budynkach zasilanych z jednego węzła cieplnego) i uzyskaniu przez nich zgody większości ponad 50% lokatorów potwierdzonych podpisami, upoważnia spółdzielnię do zrealizowania takiego wniosku.

           Wniosek taki może być złożony przed zakończeniem sezonu rozliczeniowego tj nie później niż do 15 maja, aby  Zarząd mógł skutecznie zawiesić rozliczanie kolejnego sezonu.

 1. Koszty stałe wspólne przeznaczone są na pokrycie kosztów ogrzewania: pomieszczeń wspólnego użytku  (grzejniki na klatkach schodowych, w suszarniach, pralniach itp.),koszty z pionów i gałązek  przyłączeniowych.
 2. W rozliczeniach uwzględnia się współczynniki wyrównawcze (LAF).
 3. Współczynnik wyrównawczy (LAF) dla danego lokalu, wylicza się jako stosunek najmniejszej w danym budynku wartości obliczeniowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania, przypadającego na  jednostkę powierzchni użytkowej lokalu, do wartości obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, przypadającego na jednostkę powierzchni użytkowej lokalu dla którego współczynnik  jest wyznaczany.
 4. Współczynniki wyrównawcze oblicza się z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku a przy zaokrągleniu stosuje się zasady arytmetyki.
 5. Współczynniki wyrównawcze ustala się zawsze dla całego lokalu, a nie dla poszczególnych pomieszczeń.
 6. Jeżeli budynek został częściowo lub w całości ocieplony i termin zakończenia robót termomodernizacyjnych wypada w trakcie sezonu grzewczego, nowe wyliczone po ociepleniu współczynniki wyrównawcze stosuje się od następnego okresu rozliczeniowego.
 7. Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepło zużyte na ogrzewanie prowadzone są w budynkach w których:
 • w węźle cieplnym zainstalowane są ciepłomierze mierzące zużytą ilość energii na potrzeby ogrzewania,
 • na grzejnikach zainstalowane są podzielniki kosztów ogrzewania umożliwiające rozliczenie kosztów ciepła dostarczonego do lokalu.
 • zainstalowane zostały zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach
 • Koszty wykonania rozliczenia przez firmę rozliczeniową ponoszą użytkownicy.
 1. W lokalach, w których koszty przypadające na lokal są szacowane, koszty za usługę rozliczeniową określa cennik stanowiący załącznik do umowy rozliczeniowej.
 2. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne art. 45a, ust.12, regulamin dopuszcza możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych tj. w sposób określony w rozdziale V niniejszego regulaminu.

 

Rozdział V   SZCZEGÓLNE  PRZYPADKI  ROZLICZEŃ KOSZTÓW OGRZEWANIA

 1. Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w których użytkownik:
 • Odmówił/Nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów ogrzewania w lokalu – wylicza się koszty wg maksymalnego zużycia w lokalu.
  • Odmówił /nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów w pojedynczym pomieszczeniu – wylicza się koszty wg maksymalnego zużycia w lokalu.
  • Uniemożliwił:
 • dokonania sprawdzenia podzielnika/ów kosztów i odczytu – mimo wcześniejszego powiadomienia pisemnego o planowanym terminie wykonania sprawdzenia urządzenia i przeprowadzenia odczytu manualnego
 • uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik,
 • dokonał ingerencji w podzielnik w celu zafałszowania jego wskazań,

        ustala się, że od użytkownika, dochodzone będzie odszkodowanie w wysokości ustalonej  zgodnie z następującymi zasadami:

Koszty stałe (opłata stała oraz koszty stałe wspólne) ustala się na zasadach ogólnych określonych niniejszym regulaminem.

Koszty zmienne zostaną wyliczone jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu, zgodnie z rozdziałem VI regulaminu.

1.4  W lokalach gdzie nastąpiła awaria podzielników lub gdy z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie podzielników nie jest możliwe, koszty ogrzewania dla tych lokali, zostaną wyliczone – wg średniego zużycia w nieruchomości na m2

1.5   Grzejniki gdzie nastąpiła awaria pojedynczego podzielnika lub gdy z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie pojedynczego podzielnika nie jest możliwe, rozliczenie nastąpi wg: koszty ogrzewania dla tych grzejników, zostaną wyliczone – wg średniego zużycia w lokalu

1.6   Koszty zużycia ciepła w nie wyłączonych z rozliczeń łazienkach dokonuje się w oparciu o wskazania podzielników kosztów a pojedyncze nie odczytane w nich grzejniki są rozliczane wg zużycia w lokalu powiększonego o 50%

1.7 Grzejniki, które zostały zdemontowane za zgodą Zleceniodawcy- zostaną uwzględnione w rozliczeniu za okres użytkowania

1.8   Grzejniki zdemontowane bez zgody Zleceniodawcy rozliczane będą – przyjmuje się koszty szacowane ( średnie zużycie) w oparciu o pierwotną inwentaryzację grzejnika

1.9   W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o.  uzgodnionych  z  Zarządcą (np. zmiana grzejników) firma rozliczeniowa dokona stosownych międzyodczytów i przemontowania podzielników.

1.10  Pojedyncze grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane będą wg - wartości odczytu z podzielnika kosztów ogrzewania.

1.11 Koszty naprawy lub wymiany podzielnika powstałe z winy użytkownika, obciążają użytkownika lokalu

 

Rozdział VI   WYZNACZENIE MAKSYMALNEGO I MINIMALNEGO ZUŻYCIA W LOKALU

Dla każdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego)  zostaje wyznaczone maksymalne i minimalne zużycie w lokalach w rozliczanych nieruchomościach.

 1. Maksymalne zużycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym wylicza się jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu.

Maksymalne obliczeniowe jednostki zużycia w lokalu = ∑ maksymalnych jednostek zużycia  × LAF

gdzie:

LAF -  współczynnik wyrównawczy wynikający z  położenia lokalu w bryle budynku.

Maksymalne jednostki zużycia = Eco ×  277,77 × UF × 0,951

gdzie:

Eco -  użytkowa energia cieplna z grzejników [GJ];

Eco =  Qco × N × 24 × 3,6 × 10-6 × (titeśr) / (tio−teo

gdzie:

Qco                  moc zainstalowana grzejników [W];

N                     liczba dni okresu grzewczego;

24                   czas poboru ciepła w ciągu doby;

3,6 × 10-6        współczynnik przeliczeniowy z MWh na GJ;

ti                     maksymalna temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach lokalu [ 24ºC];

tśr                  średnia ważona temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym;

tio                              obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach lokalu wg warunków technicznych [ 20ºC];

teo                   obliczeniowa temperatura sezonu grzewczego ( inaczej obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla danej strefy klimatycznej);

277,77            współczynnik przeliczeniowy z GJ na KWh;

UF                  współczynnik przeliczeniowy charakterystyczny dla danego grzejnika, zależny od jego indywidualnej wydajności cieplnej;

0,951              współczynnik czułości bazowej podzielnika.

 

W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokali wyliczonych na podstawie odczytanych urządzeń jest większa niż wyliczona na podstawie wartości energii użytkowej - wartość maksymalnych obliczeniowych jednostek zużycia, dokonuje się korekty obliczeniowych jednostek zużycia zgodnie z wartością maksymalnych obliczeniowych jednostek zużycia.

 

 1. Minimalny zużycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym wylicza się jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim temperatur, nie niższych niż obniżone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń określone w przepisach [8, §134 ust 6].

 

W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokalu po przeliczeniu na jednostkę powierzchni jest niższa niż 25% średniej ilości jednostek obliczeniowych na jednostkę powierzchni wyliczonej dla wszystkich odczytanych lokali rozliczanej nieruchomości, dokonuje się korekty ilości jednostek obliczeniowych dla takich lokali zgodnie z wyżej wymienioną wartością.

 

Rozdział VII        KONTROLA GOSPODARKI CIEPLNEJ

 1. Zarządca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przepisów określonych niniejszym regulaminem.
 2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu:
  1. kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji;
  2. zainstalowania i wymiany (ewentualnie montażu uzupełniającego) podzielników kosztów,
  3. wykonanie odczytu wzrokowego w lokalu, w przypadku trudności w przeprowadzeniu zdalnego odczytu;
  4. sprawdzenia poprawności odczytu zdalnego poprzez odczyt wzrokowy w lokalu
  5. zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed możliwością ich mechanicznego uszkodzenia, oddziaływania pola magnetycznego, zabrudzenia i od innych czynników wypaczających wyniki odczytów,
 3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić pełne bezpieczeństwo osobie uprawnionej podczas wykonywania obowiązków służbowych(w szczególności ze strony zwierząt domowych).
 4. Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarządcę o każdym przypadku uszkodzenia instalacji c.o. wewnątrz lokalu, o fakcie błędnej pracy podzielnika kosztów ogrzewania, wodomierza ( np. brak wskazania), zaworu termostatycznego, plomby pod rygorem ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę.
 5. Uszkodzenia, o których mowa w ust. 4, powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, Zarządca usuwa nieodpłatnie.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielnika, wodomierza koszt usunięcia usterki ponosi użytkownik lokalu, chyba że usterka powinna być usunięta w ramach gwarancji producenta na urządzenie.
 7. W przypadkach spornych i wobec trudności z ustaleniem przyczyn uszkodzenia Zarządca powołuje specjalny zespół, którego zadaniem jest zbadanie przyczyn i opracowanie wniosków.
 8. W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu wskazań wodomierza, podzielnika kosztów ogrzewania, Spółdzielnia dokona jego wymiany, a zdemontowane urządzenie poddane zostanie ekspertyzie. Potrzebę sprawdzenia urządzenia użytkownik zgłasza na piśmie. Gdy ekspertyza wykaże, że urządzenie jest sprawne technicznie, koszty ekspertyzy, legalizacji, wymiany i oplombowania ponosi użytkownik.
 9. Kwestionowanie wskazań urządzenia, nie zwalnia lokatora z obowiązku opłacani bieżących należności za zużycie ciepła.
 10. Każda samowolna ingerencja użytkownika w instalację c.o. bez zgody Zarządcy, stanowi rażące naruszenie obowiązków przez użytkownika lokalu i jest równoważna ze stwierdzeniem nielegalnego poboru energii cieplnej. Za samowolną ingerencję uważa się w szczególności:
 11. zainstalowanie dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz ich zmiana,
 12. zainstalowanie ogrzewania podłogowego podłączonego do istniejącej w budynku instalacji centralnego ogrzewania,
 13. demontaż grzejnika w pomieszczeniu lokalu,
 14. zwiększenie mocy grzewczej grzejnika w łazience,
 15. spuszczenie wody z instalacji c.o.,
 16. zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych,
 17. demontaż z grzejnika podzielnika kosztów ogrzewania; przez demontaż należy w szczególności rozumieć zerwanie mechanicznej plomby montażowej,
 18. zmianę miejsca zamocowania podzielnika kosztów ogrzewania,
 19. umyślne zniszczenie podzielnika kosztów ogrzewania,
 20. Koszty likwidacji samowolnej ingerencji użytkownika w instalację c.o. (przywrócenia stanu pierwotnego) obciążają użytkownika lokalu.

 

Rozdział VIII ZALICZKI NA POKRYCIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 1. Przez cały okres rozliczeniowy, użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej.

 2. Wysokość indywidualnych dla każdego użytkownika lokalu zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej ustalane są wg poniższych zasad:

 1. podstawą kalkulacji zaliczek jest wysokość indywidualnych kosztów przypadających na dany lokal w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 2. Zaliczkowa miesięczna opłata na C.O. powstaje z ustalenia zaliczkowej ilości zużytego ciepła przez lokatora w poniższy sposób:

Zaliczkową ilość zużytego ciepła w GJ (jednoskładnikowych) dla potrzeb centralnego ogrzewania ustala się na podstawie indywidualnego poniesionego kosztu przez lokatora z poprzedniego okresu rozliczeniowego podzielonego przez wyliczony średni koszt 1 GJ (jednoskładnikowego - ustalanego jako iloraz poniesionych wszystkich kosztów w budynku i ilości zarejestrowanego zużycia w GJ na liczniku C.O. w tym budynku w poprzednim sezonie), podzielonego przez 12 m-cy, dodając 15% rezerwy na zmiany ilości zużycia w bieżącym sezonie grzewczym,

         a następnie wyliczoną tak ilość zużycia ciepła w GJ dla lokatora mnoży się przez szacowany aktualny koszt 1 GJ (jednoskładnikowy) proporcjonalny do zmiany cen.

Do ustalania zaliczek na centralne ogrzewanie  stosuje się zaliczki nie mniejsze jak ustalono w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 1. Jeżeli użytkownik lokalu składa wniosek w sprawie ustalenia niższej od zaproponowanej przez Zarząd zaliczki o której mowa w pkt.2) w wysokości nie większej niż o 30%, jednocześnie winien złożyć zobowiązanie iż w przypadku powstania niedopłaty, uiści ją w całości w terminie określonym w rozdziale XI pkt.3.2 oraz że nie będzie ubiegał się o rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu płatności na inny dzień.

 2. Zarząd może wyrazić zgodę na zmniejszenie zaliczki osobom, wobec których zostały zastosowane ryczałtowe koszty rozliczenia w związku z brakiem udostępnienia lokalu do odczytu podzielników kosztów.  W pozostałych przypadkach zgoda może być udzielona po zaistnieniu przesłanek uzasadniających obniżenie zaliczki.

 3. Zmiana wysokości zaliczek w ciągu sezonu grzewczego ustalona jest na podstawie zwyżki kosztów od dostawców energii cieplnej lub zwyżki kosztów wynikających z ponoszonych kosztów w kotłowniach własnych. Informacja o zmianie zaliczek przekazywana jest lokatorom w formie pisemnej poprzez roznoszenie lub rozsyłanie pocztą.

 

Rozdział IX  ZAKRES INFORMACJI O KOSZTACH ZAKUPU CIEPŁA DLA

                       BUDYNKU I LOKALU

 

Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania, zarządca dostarcza użytkownikowi, raz w roku rozliczenia kosztów ogrzewania wraz z poniższym zakresem informacji:

 1. a) dla budynku:
 2. ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania,
 3. powierzchnię lub kubaturę budynku,
 4. ilość pobranego ciepła przypadająca na 1m2 powierzchni lokali,
 5. koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania,
 6. koszty stałe zakupu ciepła,
 7. koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,
 8. ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,
 9. porównanie średniego koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m2 powierzchni lokali, w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,,
 10. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
 11. informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
 12. informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości metod rozstrzygania sporów.
 13. b) dla lokalu:
  1. ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,
 14. ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze,
 15. wartość maksymalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
 16. wartość minimalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
 17. wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,
 18. saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
 19. porównanie ilości obliczeniowych jednostek zużycia do ilości obliczeniowych jednostek zużycia w nieruchomości w formie tabelarycznej
 20. porównanie kosztów centralnego ogrzewania/m2 w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej

 

Rozdział X   ZAKRES INFORMACJI O ZUŻYCIU

Po zakończeniu  w miesiącu zarządca umożliwia uzyskanie na żądanie informacji o zużyciu ciepła tj. ilość pobranego ciepła  na potrzeby centralnego ogrzewania

 

Rozdział XI   WYNIKI  ROZLICZENIA  ROCZNEGO

 1. Rozliczenie kosztów rozliczenie kosztów ogrzewania jest raz w roku.
 2. Po dokonaniu rozliczenia rocznego, Zarządca przekaże użytkownikowi indywidualne rozliczenie lokalu, zawierające rozliczenie kosztów oraz kwotę nadpłaty lub niedopłaty.
 3. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że:
  1. kwota wniesionych zaliczek jest wyższa od poniesionych kosztów - to powstała nadpłata zostanie zarachowana zalicza się na poczet zaległości za lokal , w poczet przyszłych opłat czynszowych w ciągu 30 dni od otrzymania rozliczenia, lub przekazana na konto wskazane przez użytkownika lokalu.
  2. kwota wniesionych zaliczek jest niższa od kwoty kosztów wynikających z rozliczenia - to powstała niedopłata podlega wpłacie ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym dostarczono rozliczenie.
 4. Użytkownik może wnieść reklamację do Zarządcy dotyczącą rozliczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania i podgrzania wody. Reklamacje składane po tym terminie nie będą  Zarządca udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię merytoryczną firmy rozliczeniowej w terminie do 8 tygodni od daty wpłynięcia reklamacji do Zarządcy.

          Nie podlegają reklamacji zasady zawarte w niniejszym regulaminie. W przypadku niemożności rozpatrzenia w powyższym terminie, Zarządca zawiadamia pisemnie o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 1. Reklamacji nie podlega nieudostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w przypadku braku możliwości wykonania odczytu drogą radiową. Pisma w tej sprawie dotyczące potwierdzonych przypadków losowych będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd.
 2. Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika, jak również jego nieobecność w miejscu zamieszkania (np. pobyt za granicą) nie jest podstawą do przedłużenia terminu składania reklamacji.     

 

 

 

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Śnieżką w Kowarach Uchwałą nr 6/2022 z dnia  12.12.2022r.

Wchodzi z życie zgodnie z Aneksem nr 2/2023 z 21.08.2023 ma zastosowanie do rozliczeń za sezon grzewczy 2024/25 i przyszłych.

Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

 

Rada Nadzorcza

 • Radosław Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zdzisław Pietrowski Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Barbara Wójciak Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Kazimiera Mierzwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra Członek
 • Janina Szaban Członek
 • Mieczysław Dominik Członek
 • Romuald Muzyka Członek
 • Jan Danielewski Członek
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 • Andrzej Wingert Prezes Zarządu
 • Bożena Dąbrowska Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Jerzy Wroński Społeczny Zastępca Prezesa
 • Sprawozdania Zarządu